Sunday, May 19, 2024

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႆႈ ႞ ၵေႃႉ တၵ်းလႆႈပႃးဝႂ်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 80 ၵေႃႉ လူႉ တၢႆယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် မီးသုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်း  လႆႈၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈဝႂ် မီးသုၼ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး လႆႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ။ သင် ဢမ်ႇမီး လွင်ႈယႂ်ႇ/ လမ်ႇလွင်ႈသင်ၼႆႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇ တႃႇၵႅတ်ႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃး တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ဝႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ မႃးပၼ်ဝႆႉ မီး 2-3 ဝၼ်း။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇသိုဝ်ႉသင် ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇၸိုင် တေလႆႈပႃးဝႂ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ မီးပၼ်ႁႃဝႆႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၊ ဝႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ဢမ်ႇၸေးၵၼ် သွင်သၢမ် ႁိူၼ်းလႆႈၼိုင်ႈဝႂ်ၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇဢေႃႈ” –  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေး Stay at home  ။ ဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၸႅၵ်ႈဝႆႉပၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵူၺ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇတႄႉ ပႆႇထိုင် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉၸႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵူၺ်း။ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇတႄႉ ပႆႇၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈၶိင်းၵၢင်ႉ/ ၵႄႇ ဝၢၼ်ႈလႂ် ဢိူင်ႇလႂ်ၵေႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းယူႇၼႆၶႃႈဝႃႇ။ လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်း ဝႂ်ၼႆႉ ၶႅမ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးတီႈယူပ်ႇယွမ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝႂ်ၼၼ်ႉ တႃႉမီးၵူၼ်းၵိူဝ်ႉၵၼ်လဵၼ်ႈယူႇ ဝၼ်းတီႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး တေလႆႈၸႂ်ႉထိုင်ဝၼ်းတီႈလႂ် လိူၼ်လႂ်။ မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉ ၶၢဝ်း တၢင်း 15 ဝၼ်းႁႃႉ ၼိုင်ႈႁႃႉ သွင်လိူၼ်ႁႃႉ။ ပေႃးတဵမ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၽၢဝ်ႇတေႃႇထႅင်ႈ။ သင်ဝႃႈ တဵမ်ယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈလီယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ဝၼ်းတီႈမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး တေလႆႈၸႂ်ႉထိုင်မိူဝ်ႈလႂ် ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉတေႃႇၸူဝ်ႈၼႄႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈပႃးဝႂ်ၵႂႃႇၵၼ်၊ သင်ဝႃႈ ပႃးဝႂ်ၼႆႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းမၼ်း လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးဝႂ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်၊ သင်ဝႃႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆ တေ လႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ၵၼ်၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈၸွမ်း ၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢႆတွင်း ဝႂ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၵၢင် ၼႂ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်လူင်ဝႆႉ ဢမ်ႇ ပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈ ၵမ်းသၢမ်ၼႆႉမႃးသေ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် Stay at home ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး သီႉပေႃႉ – ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလဵၼ်ႈ ၼမ်မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း