ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

210

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်းမီး 20 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit Namkhkam Youth- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သူင်ႇႁူင်းယႃ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   သွင်ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လူႉတၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လူႉတၢႆထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ မွၵ်ႈ 70% ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ Lockdown ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ဢၼ် Lockdown တႄႉ တေပဵၼ်ပွၵ်ႉဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်  ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေတိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ယဝ်ႉ မီးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မွၵ်ႈ 7-8 ဝၼ်း ၵူၼ်းတင်းႁိူၼ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပေႃးပဵၼ်ထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ ဢၼ်လူႉတၢႆၼမ်သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ။ ၵူၼ်းပဵၼ်သမ့်သမ်ႉပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၼမ်”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၽုၵ်ႇ ၽၵ်းၶဵဝ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈႁူဝ် ၶူဝ်းၼႂ်း သူၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႉဢဝ်မႃးၸႃႇၵ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၵၢၼ်ၵိၼ် ယႅမ်ႉပေႃးတေ ဢမ်ႇလႆႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၽုၵ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၽၵ်းပေႃးတေဢမ်ႇပႅတ်ႈလၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပိတ်းသေ သႂ်ႇထေႃႈရူတ်ႉ မႃး ၸႃႇၵ ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းၶႃႈ။ ၸိူဝ်းမေႃႁဵတ်းထူဝ်ႇၽူးၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းထူဝ်ႇၽူးသေ ဢဝ်မႃးၸႃႇၵပၼ် ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးႁႅင်း ငိုၼ်းၼႆၵေႃႈ သိုဝ်ႉၶႆႇသေ မႃးၸႃႇၵပၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၸႃႇၵၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင် ၵၼ် တင်းဝဵင်းၼႆၵေႃႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉလႂ် ထိုင်ၼိုင်ႈမဵဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ တေလႆႈဝႃႈ ၵူႈပွၵ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတင်းၸွႆႈထႅမ် ၸႃႇၵၵၼ် ယူႇ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ  တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းသေ ဢၼ်ၵူၼ်းလႄႇႁႃႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၶႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵုမ်းထိင်းၶၼ်သေၶၢႆ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇၵႃႈၶၼ် သုင် သေ ၶၢႆတေႃႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ႁႅင်း ၶႆႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ  ၵႆႇ မူ ပူ ပႃ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ်သုင်   ၶႃႈ။ ၶတ်းၸႂ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇသေ ၶၢႆတေႃႇ ၵၼ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ။ ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း တူၵ်းၵိၼ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ၶၢႆၵႃႈၶၼ်သုင်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တူၵ်းၵိၼ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵၢၼ်တုင်းသွမ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ် တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဢမ်ႇမီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၼႆ တေဢဝ်သင်ၵိၼ်။ တေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေ ၵႂႃႇတုင်းသွမ်းၵေႃႈယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမီးၽၵ်းၶဵဝ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈႁူဝ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႅၼ်းတေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် မိူဝ်းလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး မုၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇသင်ၶ ၸဝ်ႈပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ၶႃႈ။ ဢဝ်မိူဝ်းယိုၼ်ႈပၼ်သေ ယူႇတီႈၶဝ်ၸဝ်ႈ တေၸတ်းၵၢၼ် တုမ်ႈႁုင်ႁဵတ်း လဵင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈ လိူၼ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 436 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 21 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ