ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 70 ပၢႆ

211

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 77 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

Photo Credit to Dr.Mg Mg Than(Langkho DOPH) ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇယူႇၸမ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ   ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်လႆႈ ႁုပ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီး 29 ၵေႃႉ၊  မိူင်းၼၢႆး 15 ၵေႃႉ၊  မွၵ်ႇမႆႇ 17 ၵေႃႉလႄႈ  မိူင်းပၼ်ႇ 16 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် 77 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃယႃလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ်  ႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလၢင်းၶိူဝ်းတႄႉ မိူဝ်ႈ သိုၼ်း   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်  ဢွၼ်တၢင်း 7 ၵေႃႉ။  ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ၊ ဢွင်ႈတီႈၵၵ်းတူဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်းတီႈမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇၶႄၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယူႇၸမ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ယူႇၸမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၼမ် ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်တိုဝ် ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵမ်းလဵဝ် ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းၸမ် ၶဝ်ၵေႃႈ ၼမ်မႃးႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းႁႅၵ်ႈတႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈ၊ ဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ယင်းမီးၵူၼ်းမႃးတမ်းဝၢင်းလၵ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ လႆႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉၼၵ်းၵူဝ်ႁႄၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ။ ၽူႈယူႇၸမ်တိတ်းၸပ်းၸွမ်းၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း လႅပ်ႈတေၼမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈလႄႈပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ မေႃယႃ ၼၢင်းသီၼူၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Dr.Mg Mg Than(Langkho DOPH) ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇယူႇၸမ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

“  မီးၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ယူႇၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ဢဝ်ၵႂၢမ်းတိုဝ်တၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ်းၼႃႈသေလၢတ်ႈဝႃႈ –  ႁဝ်းဢမ်ႇ မေႃလူ လိၵ်ႈ ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ – ၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃး ႁဝ်းၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇသြႃႇဝုၼ်ႇ သြႃႇမ ၶဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵူၺ်းမၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇမီးၸႂ်ႁူႉသေ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း၊ လူဝ်ႇမေႃၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးတူၺ်းၶၢဝ်ႇၼႆ တေလႆႈႁၼ်တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈၸပ်းတႄႉ ပဵၼ်တႄႉတၢႆတႄႉ ၼမ်ၼႃႇၶႃႈလူး မၼ်းလီၵူဝ်တႄႉတႄႉဢေႃႈ  ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝဝၢႆးလင်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 29 ၵေႃႉသေ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈဝႃး တင်း မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉႁပ်းၽၵ်းတူႁိူၼ်းသေ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵိၼ်ၶွင်ၸႂ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇ။ လိူဝ်သေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇလႄႇၵၼ် သႅင်ႇတၢင်းၶၢႆၵေႃႈ ပိၵ်ႉၵၼ်ဝႆႉလႄႈ တူၺ်းမိူၼ်မိူင်းႁၢမ်းလူင်ဝႆႉ ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလႄႈ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်းဝဵင်လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈသိတ်းယႃႈၶႃႈမႅင်း ၸွမ်းသိတ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းငွၼ်ႈ ၵၢင်ဝဵင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ဝၢႆးသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ယဝ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝဵင်း ဢမ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်သင်သေတႃႉ  ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵိဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ Lockdown ႁိူၼ်းၸိူဝ်း ၵူၼ်းပဵၼ် လႄႈ  ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယူႇၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူင်းႁူင်းယႃမႃးယဝ်ႉ 10 ၵေႃႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး ထုၵ်ႇ Lockdown ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုၼ်း ဢမ်ႇၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈယဵၼ်သီႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးတႄႉ တင်ႈဢဝ်တႄႇႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်သေ ယူႇသဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်။  

“တီႈမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉတႄႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဝႃႈပဵၼ် လိူတ်ႈသုင် သေလူႉၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇမေႃယႃၶဝ်တႄႉ တၢႆယွၼ်ႉသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လွင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးဝႆႉၼၼ်ႉ”- ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 19 ၵေႃႉ ယိင်း 10 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 29 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၼၢႆး ၸၢႆး 7 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 8 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 15 ၵေႃႉ၊ မွၵ်ႇမႆႇ ၸၢႆး 10 ၵေႃႉ ယိင်း 7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 17 ၵေႃႉလႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ ၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ယိင်း 10 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 16 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ