ၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်းၸႅၵ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽွင်းႁူပ်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ

203

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ် ၵၼ်ၵၵ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ (မၢၼ်ႈႁဵဝ်း)ဢဝ်ၽၵ်း ၶဵဝ် ၼႂ်းၶူဝ်းသူၼ်ၽႂ်မၼ်း မႃးၸႃႇၵ ၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo Tung Huay Li-ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၸႃႇၵ ၽၵ်းၶဵဝ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ်ပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းၶူးဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ ၵိင်ႇၽႄမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၽၵ်းၶဵဝ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် ၼႂ်းသူၼ်ၽႂ်မၼ်း မႃးၵမ်ႉၸွႆႈၸႃႇၵပၼ် ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ် Lockdown ဝႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇလႄႈတီႈႁၢၼ်ႉ တၢင်းၼွၵ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ  ဢိုတ်းပွၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်မီး 2 ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်သိုဝ်ႉၵဵပ်း  ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸမ်မူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းၽိုတ်ႇ တႃႇတေၵႂႃႇသိုဝ်ႉထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်း ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းမီးပီႈၼွင်ႉ တၢင်း 19 မၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ  ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၽၵ်းမႃး ၸႃႇၵၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်၊  ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸင်ႇၵႂႃႇဢဝ်မႃးသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၼႂ်း ပွၵ်ႉၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ တေမီး 4-5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးၸႃႇၵ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ ၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 400 ပၢႆ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းၾၢင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၽၵ်းၶဵဝ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် ၶူဝ်းသူၼ် ၽႂ်မၼ်း ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ၸႃႇၵ ထိုင်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ