မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

434

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်း Social Media (Facebook)ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၽူႈယိင်းၵေႃႈဢဝ် ပေႃးဢမ်ႇပၼ်လႆႈ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်။

ယင်းမီးၶၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၵေႃႈၵဵပ်း၊ ၼိုင်ႈဝၼ်းတေလႆႈသူင်ႇပၼ် 15 ၵေႃႉ၊ သင်ဢမ်ႇ သူင်ႇ ၵူၼ်းလႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5 သႅၼ်ပျႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ လွင်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၵဵပ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃးတႅတ်ႈတေႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈထၢင်ႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈလိုဝ်းၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈပဵၼ် သိုၵ်း SSPP ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းလွႆ။

ၵဵဝ်ၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈတႄႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸွပ်ႇ တူၺ်း ထၢမ်တူၺ်း လၢႆၾၢႆႇလၢႆတီႈ ယဝ်ႉ ။ တၢင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပႆႇႁၼ်ၽႂ်ၺွပ်းၽႂ်။ ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈၼိမ်ဝႆႉယူႇ ။  ၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ႁႅင်းၼႃႇ ယွၼ်ႉပိူင်ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁူႉ။ ဢၼ်ဝႃႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တေၵဵပ်း ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉၶႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢမ်း/ၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၶၢဝ်ႇတူႉ ၵူၺ်း ၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ယႃႇၼႅတ်ႈ တူၵ်းၵၼ်ၸႂ် ယႃႇၼႅတ်ႈယုမ်ႇငၢႆႈ။  ပိူၼ်ႈသၢင်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵူဝ်တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်း သွင်ဝၼ်း ၼႆႉ  ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ  မၢၼ်ႈသွၼ်း ထုၵ်ႇ SSPP တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ သေလူႉ တၢႆ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉသေ မီးပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈတင်း SSPP ဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်ႇမၼ်းတႄႉလႆႈငိၼ်းပေႃးလိုဝ်းၵႂႃႇမူတ်းဢေႃႈ။ ၵူၺ်းဝႃႈ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ  တီႉၵူၼ်းၵႂႃႇတႄႉတႄႉၼႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။  ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး တေႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉမႃးၵဵပ်းၽဵဝ်ႈတီႈဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ  ၵူၼ်းတၢႆ ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လဵပ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈၶိုၼ်းတႄႉမီးယူႇဢေႃႈ ။ သိုၵ်းKIA တင်း TNLA  တႄႉၵေႃႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၼမ်လိူဝ် ၵူႈပီ”- ဝႃႈၼႆ။  

ဝၢႆးလင်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ မၢၼ်ႈသွၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း SSPP မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလႄႈ  တေႃႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉတင်းဝၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ ၸွမ်းၵၢင်တၢင်းလူင်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး၊ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇသေတႃႉ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵူၺ်း ၵၢတ်ႇဝၢႆးၸဵမ်ၸဝ်ႉ။

 ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၼွၵ်ႈလိူဝ်သိုၵ်း RCSS တူင်ႉၼိုင်ယဝ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ် SSPP, TNLA, KIA ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလၢႆလၢႆၸုမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ