Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 200 ပၢႆ တၢႆ 4 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 200 ပၢႆ တၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to LNA -သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လွၵ်ႊတၢဝ်ႊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ၼႆႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 209 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 4 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တိုၵ်ႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း 23 ဝၼ်းၵူၺ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 200 ပၢႆ။ ဢၼ်တၢႆၵေႃႈမီး 4 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆလႄႈၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈပေႃးႁႅင်ႈႁိူတ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃ ပေႃးၵိုၼ်းလူင်ဝႆႉဢေႃႈ။ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃသေ ယူတ်းယႃၸႂ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႃႇ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo LNA-ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉမီး 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 9 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵေႃႈ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ လူႉတၢႆတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လႄႈဝၼ်းတီႈ  15/6/2021 ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ  ၼၼ်ႉလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်သေယၢမ်းလဵဝ် ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။ ၵၢတ်ႇလူင် ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ 2 ဝူင်ႈ။ ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယႂ်ႇလူင်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ပွၵ်ႉယွမ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉၵေႃႈမီးလၢႆလၢႆဢၼ်။

“ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈပႆႇဢမ်ႇၼိမ် ၊  ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးလႄႈ  လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆ  ဢမ်ႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း တႅတ်ႈတေႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်  ။ မၼ်းတႄႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်မႃးၶိုၼ်း  ၼႆၵေႃႈ  လိူဝ်သေပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၵၼ်ၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႃႈ မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၵလႃးပွၵ်ႈမႃးသေဢဝ်မႃးၽႄႈ  လႆႈႁူႉၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်တိုၵ်းပၢႆးၸႂ် တႃႇၶၢႆႇဢႃႇယူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်  ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈၽႄႈလၢမ်းမႃးလၢႆလၢႆဝဵင်းယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉ”  – ၵူၼ်းၶၢဝ်ႇၵႄႇ ပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပဵၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ လူင်တူဝ်လိုမ်းၶိင်း၊ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီလီ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလိုမ်းသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၸဝ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်ႈတႄႇလၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈပီဢွၼ် 2019 တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႊ 2021 ၼႆႉ ဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းပဵင်းၵမ်းၼႆႉသေၵမ်း။ ဝၢႆးလင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM  ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ်လီလီ ၊ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇလႄႁႄႉၵင်ႈလီလီယဝ်ႉလႄႈ  တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး  ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈမီးထိုင်  200 ပၢႆယဝ်ႉ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း