သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၶူးပူင်သွၼ် Computer ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇပႃး

257

ၶူးပူင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ (Computer) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း။

Phot CJ/ ဢူးႁၢၼ်ႇမိၼ်းထုၼ်း မေႃသွၼ်ပၢႆးၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ဢူးႁၢၼ်ႇမိၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 33 ပီ ၶူးပူင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ (YOUTH Computer Tachileik) ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်ၼႂ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ   တီႉၺွပ်း ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် မၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယေးပလိၵ်ႈ ၸယၽ ၶဝ်ႈတီႉမၼ်းၸၢႆး ထိုင်ၼႂ်းႁွင်ႈ သဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢဝ်မိူဝ်းဢၢပ်ႈပၼ် တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  လႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ဢူးႁၢၼ်ႇမိၼ်းထုၼ်း  ဢႃယု   33 ပီ လူၺ်ႈမၢႆမီႈ (ပ) ၁၄၄/၂၀၂၁ မတ်ႉတႃ ၅၀၅ (က) ၊ လူၺ်ႈၼႄးဝႃႈ  တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Social Media (Facebook) လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းထၢင်ႇလဵၵ်ႉ ထၢင်ႇပိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵိုတ်းၶၢတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၶဝ်တီႉၺွပ်းမၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၾူၼ်း Messenger မၼ်းၸၢႆး ထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းၵရုပ်ႉၶျၢတ်ႉ Group Chat  ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ – Tcl Gen X Y Z ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး မၼ်းၸၢႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တဵၵ်းတဵင်မိပ်ႇငႅၼ်း မၼ်းၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ”- ပီႈ ၼွင်ႉ ၶႅၼ်ႈတွင်ႉ ဢူးႁၢၼ်ႇမိၼ်းထုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိူဝ်းမႃးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ