Sunday, June 16, 2024

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းသတိ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇ ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးတပၢၼ်းလုၵ်ႈသိတ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃယူႇၸွမ်းသတိတြႃးလႄႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လီယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈ ႁေႃးပၼ်တြႃး တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/6/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ယူႇတီႈၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ ထမ်ႇမရႃၸႃႇ ဢၵ်ႉၵမႁႃၵမ်ႇမထႃႇၼၸရိယ မိူင်းၽူင်း မဵတ်ႉတႃႇထိုင် လုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄး တပၢၼ်းတၢမ်းၸႂ် တင်းသဵင်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးတင်းလၢႆ ၵူႈၵေႃႉ ၶိင်းၵူၼ်း တီႈထမ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ႁႂ်ႈမေႃယူႇၸွမ်းသတိသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လီတႃႇ သေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၽူႈပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ မိူင်းသၼ်လွႆ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတႄႉ မၼ်းၸဝ်ႈယူႇလီ သုင်းဝၢၼ်လီယူႇ။ ယူႇၼႂ်းထမ်ႈသေ တိုဝ်းၵမ် ၽႃႇဝၼႃႇ လႆႈလီတႄႉတႄႉၼႆၵူၺ်း။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉဢမ်ႇပႃး သင်။ မၼ်းၸဝ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်ၼႆၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶေႃႈမဵတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ဢုပ်ႇၶႆႈပၼ်ၾၢင်ႉပႃး ဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵၢပ်ႈသၢမ်ပိူင် တူၵ်းထိုင်ၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၵၢင်းယၢၼ်ၽေး ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈမေႃယူႇ မေႃၵိၼ်လူၺ်ႈ သတိတြႃး ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈလူင်သၢမ်ပႃး ၵၢပ်ႈလူင်သၢမ်ပႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမေႃဝႄႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ ပေႃးဢမ်ႇ မေႃဝႄႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၢပ်ႈဢိုပ်း/ ယၢၵ်ႈ၊ ၵၢပ်ႈယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၵၢပ်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈတိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးဝႃႈၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉၼႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ် ၵၼ်သတိသေယူႇ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇႁၢႆလႄႈ ယႃႇပေယူႇမဝ်မင် ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးတူဝ်ၸိုၼ်ႈသႂ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ၵႂႃႇမႃးတင်းလႂ်ၵေႃႈႁႂ်ႈတူမ်းသူပ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈ သင်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ” – ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၵေႃႈ တႅမ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ပေႃးဝႃႈမီးသိလ်ထမ်း တြႃး ဢမ်ႇလႆႈၺႃးလွင်ႈတုၵ်ႉၶ။ ဢမ်ႇမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ဢမ်ႇမီးသိလ်မီးထမ်း ႁမ်းဢဝ်ၵၼ်တၢႆ ၵူႈဝၼ်း လႆႈၼမ်ႉတႃ တူၵ်းယမ်း ႁမ်းထိုင်ငႃးရၢႆးတႄႉယဝ်ႉ။ မေႃယူႇမေႃၵိၼ်မီးသိလ်မီးထမ်း ဢမ်ႇလႆႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵူႈဝၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ၼမ်ႉတႃတူၵ်းယမ်း တမ်းၸႂ်ႁွတ်ႈၼိပ်ႉပၢၼ်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၵျၢင်ႉၸွမ်းတြႃးလႆႈၺႃးတၢင်း ၵတ်းယဵၼ်သျၢမ်း သႃႇတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း လႆႈသွင်ပီပၢႆ ၽွင်းၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် ၽႃႇဝ ၼႃႇ တြႃးၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢမ်ႇယွမ်းသၢဝ်းၽိုၼ်လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈထမ်းတြႃးသွၼ်ၸႂ် ဢိၵ်ႇပႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸေးတီႇ/ ၵွင်းမူး၊ ႁၢင်ႈၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းထမ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆယဝ်ႉ ဢၼ် တေၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 1 ပီပၢႆ။ မၼ်း ၸဝ်ႈ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း