ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်

0
477

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈ CDM သေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၸုမ်ႈ ဢိူင်ႇ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Mongyaw Youth- ႁၢင်ႈမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2021 သိုၵ်းၶၢင် KIA/ KIO ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 200 တီႈၼွင်ပဵတ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ တင်ႈတႄႇဢဝ် ဢိူင်ႇမိူင်းတဵမ် တေႃႇထိုင် ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ သေလၢတ်ႈဝႃႈ  ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇသေ လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် ၶဝ်ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႄႇဢဝ် ဢိူင်ႇမိူင်းတဵမ် ထိုင် ဢိူင်ႇၵႅတ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်း CDM လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်ႈဢိူင်ႈတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢၢပ်ႇပၼ်ၶဝ် ၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဢၼ်မႂ်ႇၶိုၼ်း လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမႂ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉလႄႈ သင်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇသိုၵ်းၶၢင်ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယိင်ႈၶႅၼ်းတေႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းဝၢင်းပၼ်လူင်းမႃးၶႃႈလူး။ မၼ်းလုၵ်ႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶႃႈၼႃႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းၶၢင်သမ်ႉ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်ပၼ် တင်း တုၵ်ႉၶ ၶၢၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ထႅင်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ။ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁူႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်း CDM ၵၼ်ၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇႁၢင်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႇ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်တေႁဵတ်း တေႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယေႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈဝႃႈ  သင်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶဝ်ၼႆ တေဢဝ်လိူင်ႈ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼႆ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶဝ်ယူႇၵူႈလွင်ႈၶႃႈလူး သိုၵ်းၶၢင်ၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉမႃး ၸႂ်ႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ မိူၼ်ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၶဝ်ထႅင်ႈၵူၺ်းၶႃႈသင်ဝႃႈ ၸုမ်ႈဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်သေ ၽဝ်ၾႆးပႅတ်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉသေၸိူဝ်ႉ သေပိူင်တႄႉ ဝၢႆးလင်မႃး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေထူပ်းပၼ်ႁႃမႃးၶႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ယွၼ်းၸုမ်ႈဢိူင်ႇၼႆႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo တၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းတႆး- ၼွင်ပဵတ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁႃတီႈၵပ်းသိုပ်ႇသိုၵ်းၶၢင် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် တီႈသိုၵ်းၶၢင်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းသၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ သင်လိူၵ်ႈၵူၼ်းမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တႅၼ်း သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် တူဝ်ၽူႈဢုပ်ႇပိူင်ႇမႂ်ႇမႂ်ႇ တႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်သင်မႃး တေၵႂႃႇၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ ဢၼ်တေယၢပ်ႇၵိၼ်းတုၵ်ႉၶၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ/ ၵူၼ်းသူၼ် တေထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ