သိုၵ်းၶၢင်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

0
688

မိူဝ်ႈၼႆႉ 18 လိူၼ် May ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃၶီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူတ်ႉတၢင်ႇၼမ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းလႄႈ ၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆမူတ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း 6 လမ်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

Image: CJ/ ၵႃးၼမ်ႉမၼ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃသိုၵ်းၶၢင် ယိုဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 18/5/2021 တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “  ႁဝ်းၶႃႈယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ မူႇၸေႊလူင်းမႃးဢေႃႈ။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ယိုဝ်းၵႃးၼမ်ႉမၼ်းတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ 6 လမ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းႁဝ်းၶႃႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူတ်ႉၶၢႆလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်း 2 -3 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၾႆးမႆႈၵွႆႁၢႆၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 7 လမ်းယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းယင်းပႆႇယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းၶၢင်ယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃးဢၼ်တေႃႉဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးတင်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တီႈ မူႇၸေႊသေ လူင်းမႃးတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၢၼ်းလူင်းၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA ယင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၼႆတႅတ်ႈတေႃးလီလႄႈ ၸင်ႇယိုဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢၼ်တၢင်ႇမႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယိုဝ်းၶႃႈ။ ”

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ Gen.Z  သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸဵမ်ငိုၼ်းၸဵမ်ၶဝ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵႃးၶိူင်ႈမိၼ် ဢေႇယွမ်းႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ တႃႇတေၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈဝႆႉၶွပ်ႇၶဵတ်ႇ။ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၶႄႇ တႃႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ တႃႇပိုတ်းယိုဝ်းတင်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ