Saturday, July 20, 2024

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽူႈၸွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမဢလ ၺႃးၽဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတဝ်တီႉၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး 4 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ   ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5-6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တီႈပွၵ်ႉပၢင်ပဝ်း တင်း ပွၵ်ႉၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇဝႆႉလႂ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသေ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ။ ပလိၵ်ႈၸယၽ သမ်ႉၸွမ်းထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ။ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇသမ်ႉႁၢမ်ႈ၊  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇထွမ်ႇ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ် 2 လမ်း ။ ၵမ်းၼႆႉ ၸယၽ မၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ထၢႆႇဢဝ်ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၶဝ်ၶိုၼ်းၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉ ႁူႉဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယူႇတီႈလႂ် ပဵၼ်ၽႂ်။ ႁဵတ်းၼႆသေ   ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉ ၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ဝၼ်းတီႈ 6 ၺွပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈသွင် ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇ   4 ၵေႃႉၼၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၶဝ် ထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ တီႈလႂ်။

“တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်ၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁူႉဝႃႈၶဝ်ဢဝ်ဝႆႉတီႈလႂ်။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမွင် ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ ၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁူႉတီႈႁူႉတၢင်းမၼ်းသေ မီးတီႈၼႆႉ တီႈၼၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၼႆ ပဵၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ။ ၶဝ်ၺွပ်းၵႂႃႇသေ ပေႃႉ ထုပ်ႉႁႃႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လၢႆလၢႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိူင်ၵၢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈၼႆၸိုင် တေတီႉဢဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၵႂႃႇ ။    လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် လီမႆႈၸႂ် ၸွမ်းထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။   

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉတႃတူၵ်းသေလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇတီႈၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၶႃႈလူးၼေႃႈ။   ၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးတႃႇ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊမိူင်းႁဝ်း ၼႆယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈ ပိုင်ႈဢိင်မုၼ်ၵၢမ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ၾၢႆႇလင်ၶႃႈလႄႇ ”- ဝႃႈၼႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢႃယု တိုၵ်ႉမီး 20 ပၢႆၵူၺ်း ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်း 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢႃယု 17 ပီ ပႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တင်းမူတ်း မီး 8 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း တႃႇ 6 ၵေႃႉ ပႆႇပွႆႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇ ယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃးလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း