မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

0
257

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းလႄႈ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ 2 ဝၼ်းထပ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိူၼ်း လုင်းမိၼ်ႉဢွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းမိၼ်ႉဢွင်ႇ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ႁိူၼ်းလုင်းမိၼ်ႉဢွင်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းၵူၼ်းယူႇ 6 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ် ၵၼ်ၶဝ်ႈၼွၼ်းမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈငိၼ်း သဵင်တႅၵ်ႇတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၼႆသေ ဢွၼ် ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်း ၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ သေၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃး ၼႂ်းႁိူၼ်းလုင်းမိၼ်ႉဢွင်ႇ

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူးလႅင်း တႅၵ်ႇၽွင်ႈ။ ၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းသမ်ႉတိူဝ်ႉမႅၼ်ႈ မၢၼ်ႇၵႃးတႅၵ်ႇ၊ ၵွၵ်းၾႆးၵႃးတႅၵ်ႇ မၢၵ်ႇယၢင်ၵႃးတၢင်းၼႃႈ ပွင်ႇၵွႆတင်းသွင်လမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢၼ်ႇႁူးလႅင်း လႆႈၵွႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃး

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းၸၢၼ်း သီႇပေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်း တၢႆ ထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၽႄဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၵုၼ်ၶႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ