Sunday, May 26, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8:30 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈပုၵ်းမူၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယၢၼ်ၵႆငဝ်ႈၸိုင်ႈမွၵ်ႈ 6 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူၵ်းသႂ်ႇ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo RCSS- ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် သႅၼ်း Motor 81 MM ၼႆႉ ယိုဝ်းမႃး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈႁဝ်း လွႆတႆးလႅင်း ၶဝ်လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းတၢင်း ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ ဢွင်ႇတီႈမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ တေယၢၼ်ၵႆငဝ်ႈၸိုင်ႈႁဝ်းဝႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇၶဝ်တႄႉ မႃး တူၵ်း တႅၵ်ႇတင်းသၢမ်လုၵ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ယူႇတၢင်းၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈ ပႆႇယိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇသင် ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:45 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်း တုင် ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉႁူၺ်ႈၶႆႉဢၼ်ပၵ်းတေႃႇ ၼႃႈလွႆၵေႃႇမိူင်း ႁၢင်ႇၵႆ ငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း (မၢႆ-1) ၵဵင်း တုင် လွႆၵေႃႇ ဝၼ်း မွၵ်ႈ 6 လၵ်း ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် (Motor 120 MM) သႂ်ႇ တပ်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းႁႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈ ၽေး ႁူၺ်ႈပၢင်ၵႂၢႆး ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:38 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ သႂ်ႇတပ်ႉ RCSS /SSA တပ်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/4/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ်တႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇတီႈၼႂ်းလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် လွႆၵေႃႇဝၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 2,500 ပၢႆ လႆႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေး လွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းတႆးဢၼ်ယူႇတီႈလႅၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸူးတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးမီးၵူၺ်း။ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈတီႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈဢၼ် မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းဝႆႉ တင်ႈတႄႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႃႇထိုင်ၸႄႈဝဵင်းရၼွင်း-ၵေႃႇသွင်ႇ။  ယိုဝ်းႁဵတ်းသင်တႄႉတႄႉ ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉသေတႃႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈတႄႉ ပႃးၸဵမ်ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၶဝ်ထႃႁူဝ်လွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်းယတြႃႇ ဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ၼပ်ႉထိုဝ် ယုမ်ႇယမ်ၼၼ်ႉၸႂ်ႉၶဝ်ႁဵတ်း”- ဝႃႈၼႆ။ 

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း