မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉတူႈ လူႉၵွႆ 10 လင်

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ  လူႉၵွႆ 10 လင်  ။

Photo CJ/ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင် ၼမ်ႉတူႈ

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ ၾႆးမႆႈ  10 လင်  ။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် လူႉၵွႆ ၾႆးမႆႈတင်းမူတ်း 10 လင် ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ႁပ်ႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတႄႉမီးယူႇ လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈ တၢင်းသီႇပေႃႉ၊ ယေႇဢူဝ်း၊ မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးသမ်ႉ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈၼႃႇ။ တပ်ႉပွင်းၸူႉ သမ်ႉ ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ လူႉၵွႆ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၾၢႆႇလႂ် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉ မီး ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 24 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ