ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး

0
1702

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းတီႈ 7 Feb ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး သူင်ႇမွပ်ႈထိုင်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး။

Photo credit to TYO-ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၶၢႆဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 7 Feb 2021 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး မီး 85 ဢၼ် ၊ မီးၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ (ၶၢႆၵုၼ်ႇၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း) ၊ ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၊ ႁူင်းႁႅမ်း (Hotel) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တၼ်းမွပ်ႈပၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးယဝ်ႉ 4 တီႈၵူၺ်းၶႃႈ။ တီႈတႄႉ ဢၢၼ်းပၼ်မႃး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼႆႉ ၊ ၵၢၼ်မိူင်းသမ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈသေ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ဢမ်ႇလႆႈမွပ်ႈပၼ်မႃး။ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မိူဝ်ႈႁိုဝ်းၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶႃႈ” – ၸၢႆးဝၼ်းသႂ် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

Photo credit to TYO-ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၶၢႆဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆး ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆတႆး မီးၼမ်သေပိူၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်သႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး မီး မွၵ်ႈ 10% ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးလူင်၊ တႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆးၶိုၼ် ဢိၵ်ႇ ဢၶႃႇ လႃးႁူႇ ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းတၢင်ႇ တီႈသီႇလႅၼ် မၢၼ်ႈ ၊ ၶႄႇ၊ ၵြႃး၊ ဝႃႉ ၊ ၶၢင် ၊ ယၢင်း၊ ၶျၢင်း၊ မွၼ်း ၊ ရၶႅင်ႇ ၊ ပဢူဝ်း ၊ ပလွင်ႈ ၵေႃႈ မႃးယူႇသဝ်းႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းတႄႉ မီးပွၵ်ႉ တႃႈလေႃႉ၊ ပုင်းထုၼ်၊ မႄႈၶၢဝ်၊ သၢၼ်သၢႆး ၊ ဝဵင်းၵႅဝ်ႈ၊ ပႃႇသၵ်း၊ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတႆး လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ