Friday, June 14, 2024

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

Must read

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရ တီႈထမ်ႈမိူင်း ၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်လုၵ်ႈ သိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတၢမ်းၸႂ်တင်းသဵင်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး တၵ်ႉၵႃႇၵူႈၶိင်းၵူၼ်းဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မေႃယူႇ မေႃၵိၼ် ၾၢင်ႉသတိ တူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇပၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ဢၼ်ပဵၼ်ယဝ်ႉႁၢႆယၢပ်ႇ  ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ယွၼ်းဢတိထၢၼ်ႇသူးတွင်းႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇလူင် ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇဝႆးဝႆးတႃႉၼေႃႈ။ လီဢေးလူၼႃႇၵူၼ်းတင်းလၢႆ ၼႂ်းလေႃးၵ ၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ လႆႈတၢႆႁၢႆၵႂႃႇလၢႆလၢၼ်ႉယဝ်ႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈသူင်ႇထိုင်လုၵ်ႈသိတ်ႇတၵ်ႉၵႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 27/1/2021

မိူၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆးတႄႉ ၶႅၼ်းၽွင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးတၢႆၼမ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်တိတ်းၸပ်းရေႃးၵႃႇ မီးၼမ်ဝႆႉ ပဵၼ်လၢႆ မိုၼ်ႇၵေႃႉ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် မၼ်းပဵၼ်ၸွမ်းၵၢပ်ႈလူင်သၢမ်ပႃး ဢၼ်မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၸဝ်ႈ လႆႈတၵ်ႉလႆႈႁေႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ – ၼႂ်းလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူၼ်းသတ်းတဝႃႇတင်းလၢႆး မီးၸႂ်လေႃးၽယႂ်ႇ တေႃးသယႂ်ႇ မေႃးႁယႂ်ႇၼမ်မႃး တိၵ်းတိၵ်း ပွင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလီ ဢၵုသူလ် ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်လီတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇမီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇၼိူဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇမီးၸႂ်ယုမ်ႇယမ်ၽြႃးတြႃးသင်ၶ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး တူၼ်ၶူးဝႃးသြႃႇၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၼပ်ႉၼမ်လဵင်ႉလုမ်းလႃးပေႃႈမႄႈသြႃႇ မီးၸႂ်ဢမ်ႇလီပဵၼ်မိသ်ႉသႃႇတိၵ်ႉထိမီးတၢင်းႁၼ်ၽိတ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းသိလ်ထမ်း ပဵၼ်ဢၼ်သၢင်ႇဝူၺ်ႇၵတြႃးတႄႉ လီမီးသတိတြႃး ယႃႇလိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၼႆ ယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႄႉ တူဝ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ် ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ယူႇၸွမ်းထၢတ်ႈ သ ၽႃႇဝ တြႃး လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈမူၼ်ႈၸႂ် ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇလူင်လိုမ်းသတိတြႃးလႆႈ ၊ ၼင်ႈၵၢၼ်ၽႃႇဝၼႃႇသူင်ႇ မဵတ်ႉတႃႇပၼ် သတ်ႉတဝႃႇတင်းလၢႆ  ၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း။ ၸဝ်ႈတႄႇ ၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 မႃး ။ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉတေမႃးၼႆႉ တေထိုင် 2 ပီယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း