Friday, July 19, 2024

SSPP ဝႃႈႁိုဝ် လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

Must read

(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA)

ဝၼ်းတီႈ 23/1/2021 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ လုင်းၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵုင်းသႃႇၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆသေ မီးပႃးႁၢင်ႈထၢႆႇဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃတူဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃၶိူဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်လုင်းသႅင်ႁၢၼ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈယဝ်ႉယႃႇ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လွင်ႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  သမ်ႉသပ်းလႅင်းၼေၸိူင်ႉႁိုဝ်  ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

- Subscription -
Photo Credit to Owner- သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃတူဝ်တၢႆ လုင်းသႅင်ႁၢၼ်

ထၢမ်။   ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇတၢင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉသေ ႁၼ်မၢၵ်ႇမီႈမိူဝ်ဝႆႉၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႆႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်တႄႉတႄႉၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး မီးလွင်ႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။  ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉၶႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ သွၼ်ႇတူဝ် (ၵူဝ်ႇၶျိၼ်းၸႃႇ) တေႃႇၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်း သၢႆၸိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇၶႆး ၊ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၊ လုၵ်ႈလၢၼ်တၢင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေ လႆမိူဝ်းယွၼ်းၼွမ်း တွင်းပၢၼ်ႇတီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸဵမ်လုၵ်ႈၸဵမ်မေးလႄႈ ၵၼ်ႇတေႃးထိုင်ပႃးၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ယဝ်ႉယႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူႉသေပဵၼ်ၵႂႃႇ ။ မၼ်းပဵၼ်လူၺ်ႈလွင်ႈ သေႃႇလေႃႇဢမ်ႇတေႃႇ (မတော်တဆ)သေပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆၼၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၸွမ်း။

Photo Credit to Owner- တီႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုင်းသႅင်ႁၢၼ်

ထၢမ်။   ။ ဢေႃႈၶႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ SSPP သမ်ႉလႆႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၵႂႃႇၶႃႈလႃႇ ။

တွပ်ႇ။   ။ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ – မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၵူၼ်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၼွင်မွၼ် ထိုင်သီႇပေႃႉ ၸွမ်းၵႄႈၵၢင်တၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်း ၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇတီႉမႃးၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉလုင်းသႅင်ႁၢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်လၢၼ် မၼ်း ၼႆ။  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵေႃႈဝႃႈ – ႁဝ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းလွင်ႈၼႆႉ ။ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၵႄႈၶႆ ၵၼ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသႅင်ႁၢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၺွပ်းမၼ်းမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။ မၼ်းမႃးငဝ်ႈငုၼ်းႁင်းၵူၺ်းမၼ်းဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ပေႃးၼၼ် သမ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵၢင်တၢင်းၶႃႈလႃႇ ၽႂ်သမ်ႉပဵၼ်ၵေႃႉယိုဝ်းပေႃးၼၼ်။

တွပ်ႇ။   ။ ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင် ၵၢင်တၢင်းမၼ်းဝႃႈမၼ်းလူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၼႆသေ ၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈၵိုတ်းၵႃးသေ ပၼ်မၼ်းၵႂႃႇ ။ မၼ်းသမ်ႉလႅၼ်ႈ။ ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇယုမ်ႇတူဝ်သေဢၼ်ဢၼ်။  ပေႃးလႅၼ်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁဝ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ မီးဢၶႂၢင်ႉ တႃႇယိုဝ်း။ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇယိုဝ်းတၢႆ။ ပဵၼ်တႃႇယိုဝ်းႁႂ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ။  ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းသမ်ႉယိုဝ်းသေ ၵႂႃႇမႅၼ်ႈၺႃးတီႈယမ်မၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ ။

ထၢမ်။   ။ ဢၼ်လၢတ်ႈၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ လုင်းသႅင်ႁၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း RCSS/SSA လႄႈ SSPP/SSA ၸင်ႇတီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႆၶႃႈလႃႇ။

Photo Credit to Owner- လုင်းသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ

တွပ်ႇ။   ။ လုင်းသႅင်ႁၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႂ်းႁဝ်း။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်သေ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။  ယၢမ်ႈၸွႆႈၵၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၸွမ်းၵၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၵဵတ်းၵၼ်။

ၵွပ်ႈၼႆဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ 1- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းလႅၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈသေတၢႆ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလူႉမၼ်းလႅဝ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈမိူဝ်းယွၼ်းၼွမ်း သပ်းလႅင်း ထိုင်တီႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တႄႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၼႂ်းတႄႉတႄႉသေ ၶႂ်ႈသႄႇယူင်းပူင်းယႃႉၼိူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်း။

ထၢမ်။   ။  မိူဝ်းၼႃႈမႃးၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်လႄႈႁဵတ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။မိူၼ်ဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ သၢႆၸိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇၶႆးလႄႈ သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်း ၼႆၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉတုင်းမိုဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇ။ တေယွမ်းဢမ်ႇယွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းမီးတီႈၽူႈဢၼ်ၶႂ်ႈသႄႇယူင်းပူင်းၸႃႉႁဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ  ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းသေ ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်းတႄႉ တေႁၼ်ၽိတ်းဝႃႈ   SSPP မီးၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆ မၼ်းတေသႄႇယူင်းပူင်းၸႃႉၸိူင်ႉၼၼ် ။ ႁဝ်းၶႃႈမီးပိူင်ယူႇ။ မီးလုမ်းတြႃးၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ။ ဢၼ်လႃႈလီႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇႁဵတ်းလႃးလႃး။ ဢၼ်ၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။

Photo SSPP/SSA – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ၵႂႃႇသပ်းလႅင်းယွၼ်းၼွမ်းတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်လုင်းသႅင်ႁၢၼ်

ထၢမ်။   ။  ဢၼ်SSPP ၵႂႃႇယွၼ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁိူၼ်းၶႃႈႁႃႉ ။ လႆႈတွပ်ႇတႅၼ်းပၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ။

တွပ်ႇ။   ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈႁိူၼ်းၶႃႈ။ မၼ်းပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆလႄႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉသေ မၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉတီႈၼိုင်ႈသေ  သင်ၶရႁၢၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပီႈၼွင်ႉ  ပႃးတင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉမိူဝ်းယူႇ။ ဢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်ႁဝ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃႉတၢႆၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈလီၼၼ်ႉ ၶႃႈၼေႃႈ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယိုၼ်ႈပၼ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ဢေႃႈၶႃႈ ပေႃးၼႆ ဢၼ်ၶႂ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်လၢတ်ႈပၼ်မီးထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ဢေႃႈၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈသင်ၶ ရႁၢၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၶႃႈၼေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်တၢႆ။ မၼ်းပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်းၵႂႃႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႇၵၢၼ်ႁဝ်းလႄႈႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းလႆႈပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇပေႃးတေလႆႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ ဢၼ်ဝႃႈတေလႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆငၢႆႈငၢႆလူမ်လူမ်ၼႆၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၵၼ်။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းငဝ်ႈတေႃႇပၢႆယူႇ ၼႆၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၵူႈၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ။

လုင်းသႅင်ႁၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။မီးလုၵ်ႈယိင်း 2 ၵေႃႉ။ SSPP/SSA ႁွင်ႉၵႂႃႇတႃႇထဵတ်ႈထၢမ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2021 သေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 23/1/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁၼ်တူဝ်တၢႆတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၽႃၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း