ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တႄႇယႃႉလူင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ

0
570

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ယႃႉ  ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းမေး ၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းလႃးမႂ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။

Image: ၸၢႆးဝၼ်း/ ႁၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်ယႃႉလူင်း

ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ယႃႉလူင်းဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၵႂႃႇၵမ်း လဵဝ်  ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယႃႉလူင်းယဝ်ႉ ပေႃးယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႁိုင်မွၵ်ႈႁိုဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေပႆႇလၢမ်းလႆႈၶႃႈ။ ၶူဝ်းၶွင် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉသမ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးသေ တေႃႉၶိုၼ်ႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ၽၵ်းတူမိူင်းပႆႇပိုတ်ႇတႄႉ လႅပ်ႈတေႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇ  ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉတုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ တႃႇ သၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်း လႅင်းႁဝ်းၶႃႈဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶႂ်ႈႁွမ်းလူႇ ႁွမ်းတၢၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉၸွႆႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 099 237 6672, 065 451 8633 (မၢႆၾူၼ်းထႆး) လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ