Friday, February 23, 2024

ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask)ဢၼ်ၸႂ်ႉယဝ်ႉ ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶူဝ်လမ်- ၵဵင်းတွင်း ၼၢင်းမေႃယႃလူင်းၵဵပ်းၽဵဝ်ႈ

Must read

ၼၢင်းမေႃယႃလုမ်းလႃး တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လုၵ်ႉပႆတၢင်းၵၢင်ၼႂ် ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉယဝ်ႉသေ ပွႆႇပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉ ၸွမ်းၾင်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ၶူဝ်လမ် – ၵဵင်းတွင်း ၼၼ်ႉပႃး။

Image: Nang Aye Mya Thida/ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ် – ၵဵင်းတွင်း

ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 ၼၼ်ႉ  တၵ်ႇၵႃႇသတ်ႉထႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းလူင်သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၢႆးပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇလူႇတၢၼ်းယဝ်ႉ သွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၽႃႈ တူမ်းသူပ်း Mask ဢၼ်ၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈဝႆႉမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်းလႄႈ ယူႇတီႈၼၢင်းမေႃယႃ(မေႃလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်) ႁူင်းယႃဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၼၢင်းငၢမ်း(လႃႈသဵဝ်ႈ) ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၼၢင်းသီႇတႃႇၸိုၼ်ႈသႂ် (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းဢေးမျႃႉတီႇတႃႇ ၸင်ႇလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းၽဵဝ်ႈၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆမၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၼေၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။    

- Subscription -

  “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉ မီးပၢင်ပွႆးသၢင်းၵဵဝ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ တီႈၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတင်းၼမ်လၢႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇ လီၵေႃႈႁၢမ်ႈယူႇ ယႃႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇၶၢပ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်တေမႆႈသေထွတ်ႇပႅတ်ႈ ဝႆႈၶႃႈယူဝ်ႉ  ၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်လူင်ၵႂႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်ၼႆႉ ၶႃႈၶဝ်ဢွၵ်ႇ ပႆႇတၢင်းသေ ႁၼ်မႅၼ်ႈလႄႈ ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈပႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်မီးတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႅပ်ႈတေၵဵပ်းပႅတ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵဵပ်းၼႆႉပဵၼ်ဝူင်ႈၵၢင် ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလႄႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈ ၊ တီႈဢမ်ႇမီးႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။    ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ယူႇၵူႈဝၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,117 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ Shan State Health Department,Taunggyi ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵူႈဝဵင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းပၢၵ်ႇ ၊ ႁႂ်ႈၵႆႉၵႆႉလၢင်ႉမိုဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉယဝ်ႉလႄႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ် ဝူၺ်ႇႁင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။  ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးၵေႃႈ  ၸပ်းဝႆႉ တီႈၼၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်ႉမူင်ႈမႅင်း ဝၢႆးရတ်ႉသ်ၵေႃႈတေၸၢင်ႈမီးဝႆႉၶႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းတၢင်ႇလွင်ႈ/ဢၼ်၊   ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် သင်ႁဝ်းၶႃႈ ပႅတ်ႈၽႃႈ တူမ်းသူပ်းၼႆ ႁႂ်ႈၵဵပ်းလီလီသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ၾႆးပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မူင်ႈမႅင်း တေဢမ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ”- မေႃယႃ ၼၢင်းသီႇတႃႇၸိုၼ်ႈသႂ် သိုပ်ႇသပ်းလႅင်း တိုၵ်းသူၼ်း  ၼင်ႇၼႆ။

  ၼႂ်းမိူင်းတႆး မၢင်တီႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈၸႂ်ႉၽႃႈတူမ်း သူပ်း၊ မၢင်ၵေႃႉ ၸႂ်ႉယဝ်ႉ ပႅတ်ႈၸွမ်းၵူၺ်ယုၵ်းယၵ်း၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မၢၵ်ႇမိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ မၢင်ၵေႃႉ ၸႂ်ႉတေႃႇပေႃးလမ် မႅၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇပႅတ်ႈ ၵေႃႈမီး ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉတႄႉပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ဢၼ်ၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽဝ်ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶုတ်းလုၵ်းလုမ်လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉသေ ၾင်ပႅတ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း