ၵွင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပေႃႈလဵင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် 100 ပၢႆလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်း

0
239

ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၽႅၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ် ဝႃႉလႄႈမိူင်းလႃး  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။

Image: ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ/ ႁၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းလုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဝႃႉလႄႈမိူင်းလႃးမႃးသေတေဢၢၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းလႅၼ်းယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽႅၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ် ၵဝ်ႇဝႃႉ (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉ)  ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လူင်းမႃးတၢင်းမိူင်းယၢင်း  မႃးၶမ်ဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်  ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈမွၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းယၢင်း လႅၼ်လိၼ်ဝႃႉ တင်း မိူင်းလႃး ၸၢပ်ႇၵၼ် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 14/1/2021  မႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ၶိုၼ်း ။

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈသီႇၵရႅတ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း လႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ  ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်၊  လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်သမ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ/ ႁၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းလုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဝႃႉလႄႈမိူင်းလႃးမႃးသေတေဢၢၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း

ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ် 150 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 61 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 90 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်းမႄႈပုမ်လူင် ထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်မိၼ်ႉလေး ႁႅင်းၵၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် မႃးပွႆႇႁဝ်းၶႃႈ လူင်းဝႆႉတီႈၼၼ်ႈဢေႃႈ။ တီႈၼၼ်ႈ ၵတ်း ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းၶႃႈယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင်ႁေႉၶႃႈ။ မီးတူၼ်ႈယိူဝ်ႈယႃႈ   ၵူၺ်း။ လူမ်းၵေႃႈလူမ်း ၵတ်း ၵေႃႈၵတ်း သႂ်ႇၾႆးသေ ဢွမ်ႇၵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်သေ  ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးသေ သိုပ်ႇသူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း   ဝဵင်းၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼၢတ်ႉမွၵ်ႉ (တိူင်းမၵူၺ်း)  ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး၊ တဢၢင်းလႄႈ မၢၼ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 153 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း 35 ၵေႃႉ။ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉသမ်ႉ မိူင်းပွၵ်ႉ 103 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်တဝ်း 7 ၵေႃႉလႄႈ မိူင်းၽႅၼ် 8 ၵေႃႉ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝႃႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းLockdown ဝဵင်းပၢင်သၢင်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ