ဝဵင်းပၢင်သၢင်း သိုပ်ႇ Lockdown ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ

0
160

ၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇ Lockdown ဝဵင်းပၢင်သၢင်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ် ၼႆႉ သဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Credit to WSTV

ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႈၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   Lockdown ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31/1/2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ယူႇဝႆႉၸွမ်း ၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၸူးၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းပၢင် သၢင်း ၸင်ႇလႆႈတိူဝ်းဝၼ်း Lockdown ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းပၢင်သၢင်းၼႆႉလႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown  မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉ ၸင်ႇသင်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Credit to WSTV

ၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ၵုမ်း/ၵၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး Home Quarantine ၵၼ်ယူႇလႄႈ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ   ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ သူင်ႇၶူဝ်းၶွင် တေႇဢဝ်မႃးသူင်ႇပၼ်ထိုင်ႁိူၼ်း၊ ၵႃႈသူင်ႇၼိုင်ႈၵမ်း 18 ယႂၼ် – ၼႆသေ ယင်းပၼ်မၢႆၾူၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊသူင်ႇၶွင်ဝႆႉလၢႆလၢႆဢၼ်။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ၵူတ်ႈထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ။ မိူင်းပွၵ်ႉလႄႈပၢင်ၶမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူၼ်း 160000 ပၢႆ။ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီး 153 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ၶမ်း(ပၢင်သၢင်း)မီး 35 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉသမ်ႉ မီး 118 ၵေႃႉ  – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႉ WSTV ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ