ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 740 ပၢႆ

0
150

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 749 ၵေႃႉ  ။

Photo Credit to MOHS

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်း တႆးသၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 749 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃဝႆႉ 161 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ ယႃႁၢႆၶႅၼ်း 585 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်း မီး 464 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 54 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 409 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 160 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 77 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 81 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 125 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 30 ၵေႃႉလႄႈ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 95 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ပဵၼ် ၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 116,134 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 18,304 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 95,387 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2,443 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE