Monday, June 17, 2024

တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်း PPST တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

Must read

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းပႃႇတီႇ NLD ပေႉလိူၵ်ႈတင်ႈ။ တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ  တေၶတ်းၸႂ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။  

PPST meeting
Photo:by ၸၢႆး လႅင်း/ ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/11/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်း Online Video Conference ၸွမ်းလွၵ်းပိူင် Zoom ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်း ၶွၼ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ ၸိူဝ်းမီးတၢင်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈယူႇတီႈၽႂ်တီႈမၼ်းသေႁဵတ်းၵႂႃႇ၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸုမ်း PPST မီး 10 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၾၢႆႇလူလွမ်ၵုမ်းတူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ- “ပိူင်လူင်မၼ်း ႁၢႆးငၢၼ်းၶိုၼ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈၽွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႊတ်။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မႃးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢွၵ်ႇမႃး သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ လီသေဢွၼ်တွၼ်းသေၵဝ်ႇ ၼႂ်း 5 ပီ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလႆႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်း/ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ/ ၸုမ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း/ တင်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈ ၶဝ်ႈပႃးမႃး ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ၊ ၶဝ်သမ်ႉပဵၼ်ၸုမ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ပေႃးႁဝ်းမႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ၼႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ၼႆၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ၊ တေႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းမႃးဢုပ်ႇႁဝ်း မိူဝ်ႈႁဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ၊ လွင်ႈၼႆႉလူဝ်ႇလႆႈမီးၶေႃႈပူတ်းဝၢင်းပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆၵေႃႈမီး” ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ မီးၵၢၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ပႃးတီႈပႃႇတီႇ NLD လွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ဢၼ်လႆႈဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တိူဝ်းဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ မိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ ၸုမ်း PPST တေႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈလီလိူဝ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တၢင်း Online ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်။

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း
Photo:by ၸၢႆး လႅင်း/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST

ဝၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပႃးၸဵမ် လွင်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းၶိုၼ်းၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

PPST
Photo:by ၸၢႆး လႅင်း/ ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ဢၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်းၼႆႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ(DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်း မွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း