ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၢင်းၽႅၼ်တေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ

0
224

ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉယေႃးၵီႇ တိုဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ဝႃႇ ၵူႈပီ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈသေ သုတ်ႉလိူၼ်ႈမႃး သွင်လိူၼ်ပၢႆပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းတေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – လင်းခေးသူ/ သားတို့စုစည်းရာ/ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 လိူၼ် 12 မူၼ်း မႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၵေႃႉပၵ တိူၵ်ႈ ၵမ်မထၢၼ်းမူႇလမိၼ်းၵုၼ်း/ သႃသၼႃ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢုပ်ႇၵုမ်တႅပ်းတတ်း တေ ပိုတ်ႇႁပ်ႉယေႃးၵီႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢူင်းၽေႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉပၵ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇမီးသင် လီယူႇတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေပိုတ်ႇပၢင်တြႃး ၼႂ်းလိူၼ် 12 မူၼ်းတေမႃးၼႆႉၶႃႈ။ ၼႂ်းဝူင်ႈ ဝၢင်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေပႆႇပိုတ်ႇပၢင်တြႃးၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ တေလႆႈတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈပီလႂ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိုဝ်းၵမ် 6 လိူၼ်၊ ၵမ်ႈၼမ် တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ် ၵဝ်ႇမူၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီ 2020 ၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇမႃး၊ တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။

Photo by – လင်းခေးသူ/ သားတို့စုစည်းရာ/ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သင်ဝႃႈ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပိုတ်ႇၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်းတႄႉၸိုင် တေဢၢင်းပိုတ်ႇထိုင် လိူၼ် 3 လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 92 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ သုၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းတိုဝ်းၵမ် တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း/ သႃသၼႃ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ တီႈ ၸႄႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီၵေႃးၸႃႇ 1309 တူဝ်၊ ပီၶရိတ်ႉ 1947 ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 72 ပီၼႆႉ ၽႄႈၸွတ်ႈထိုင်ပႃး မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢႆလၢႆတီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ