တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင်တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

0
431

ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၶိုၼ်ႈ မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင် တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵုမ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈ 18/11/2020

ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ် ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇၸဵင်၊ ႁပ်ႉၸဵင်၊ ၵိၼ်ၸဵင် ပီမႂ်ႇတႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လွင်ႈလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇတႄႉ တေႁဵတ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၸႂ်ႉလၢႆးၵူၼ်းဢမ်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် ပၢႆးယူႇလီတမ်းဝႆႉ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး မိူဝ်ႈပီ 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸၢႆးယီႈၵွၼ်တႆး ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႄႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ပီမႂ်ႇတႆးပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးယႂ်ႇ/ လူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈ ႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၽႂ် ၸုမ်း မၼ်းသေ ပႂ်ႉႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ ၶိုၼ်းၵျွင်းတႄႉ တေ ႁဵတ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၵူၺ်း ၵႃႈ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်” – ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး မိူဝ်ႈပီ 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ပီတႆး 2114 ၼီႈ ၼႆႉ တေမူတ်းသဵင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2020 သေ တေယဵပ်ႇၶဝ်ႈၶၢမ်ႈၸူးပီမႂ်ႇတႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ ပီ 2115 ၼီႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ပီၼႆႉတေႉ လၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇမီးဝဵင်းလႂ်တူၵ်ႇလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

တၢင်းမိူင်းထႆး တႄႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇပေႃးၽႄႈၸပ်းၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ တီႈဝဵင်းႁိၼ်တႅၵ်ႇ ၵဵင်းႁၢႆးတႄႉ ၶၢႆႉပီမႂ်ႇတႆး ၸွမ်းလိူၼ် 12 ထႆးသဵင်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း ဢႃးထိတ်ႉ 15/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ