Sunday, March 26, 2023

UEC ဢမ်ႇပူတ်းမိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼႂ်းၶႅပ်းမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးၵူၼ်းတဵၵ်းပၼ်မႅၼ်ႈ

Must read

ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UDP ဢၼ်တၢင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2020 ယဝ်ႉသေတႃႉ ၼႂ်းဝႂ်ၶႅပ်းမႄးဢၼ်တေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးႁၢင်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ယူႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတွၵ်ႇၺႃးမႅၼ်ႈသေ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၶႅပ်းမႄးလု(ပႄႇမႄး) ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ UDP ဢၼ် UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႃႇတီႇပႅတ်ႈမိူဝ်ႈ 17/10/2020

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၽူႈသုင်ဢႃယုလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ (တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 -5/11/2020) ယူႇ၊ တီႈၶႅပ်းမႄးလူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းလွၵ်းမိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇဢၼ်တေလိူၵ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၼၼ်ႉ ပႃးတင်းႁၢင်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇဝႆႉ။ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မၢင်တီႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ မၢင်ႁူင်းမၢင်တီႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႆႉ။

ပႃႇတဵင်း ဢႃယု 68 ပီ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢၼ်ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈမႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ၼၢႆးယင်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇယဝ်ႉၼႆ။ ၼၢႆးယူႇႁိူၼ်းၵူၺ်းၼႃႇၼေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်လူး။ ၵူၺ်းၼၢႆးဢမ်ႇၵႂင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽွင်းတေပၼ်မႄးၼၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢတ်ႈယူႇ ဝႃႈ  ယႃႇၶိတ်ႇပၼ်မႄးတီႈလွၵ်း ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼၼ်ႉ ၊ ပေႃးၶိတ်ႇၼႆတေပဵၼ်ၶႅပ်းမႄးလု (ပႄႇမႄး) ၼႆ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ  တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်း ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်သေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တႄႉ လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉ။

ၸၢႆးၼေႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ႁူႉယူႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇယဝ်ႉၼႆ။ မႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းယူႇၵႆဝဵင်း ၊ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းဝၢၼ် ၊ ယူႇၼိူဝ်လွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈၶဝ်တေဢမ်ႇႁူႉသေတေတွၵ်ႇမႅၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉယူႇတီႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉသေတွၵ်ႇမႅၼ်ႈၵျႃႉၶႃႈ။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ ။ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈတွတ်ႈၶႅပ်းမႄးၵူႈၵေႃႉ လႆႈၾၢင်ႉပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၊ ပေႃးတွၵ်ႇမႅၼ်ႈတီႈလွၵ်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၶႅပ်းမႄး ပႅတ်ႈလၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပွၵ်ႉယေႇဢေးၵုၼ်း တူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႃႇတေႁႂ်ႈၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵႂင်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉယူႇလူးဝႃႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႆ။  တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၼႆႉၵေႃႈ တိတ်းလိၵ်ႈဝႆႉယူႇလူး။ လၢတ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼေယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉတေမႃးၼႆႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တၵ်းလႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်၊ ပူတ်းပၢႆႉႁႃသဵင်၊ ၵွၵ်းပႅတ်ႈ လူဝ်ႇၵူဝ်ႇသူၼ်းတုမ်ပႃႇတီႇ ဢၼ်တိတ်းပႃႉဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး တေဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း သိူဝ်ၶူဝ်း ဢၼ်မီးမိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇ ဝႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင် ၵေႃႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၽွင်းလူင်းႁႃသဵင်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ် 30 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ၵမ်ႈၼမ် ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်ၼေဢဵၼ်ႁႅင်းႁႃသဵင်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူင်ႈတင်ႈ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းတေမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၼၼ်ႉ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 30 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႆႈယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

( ၸၢႆးသႅင်လႅင် – တႅမ်ႈ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း