Wednesday, April 24, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပိတၵၢတ်ႈပၢင်လူင် သင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

Must read

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ။

Image: သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်း ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸႃႇရၼ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်သြႃႇသမ်းမႃး ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸဝ်ႈၸၢင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢၼ်မႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 400 တူၼ်ပၢႆ တင်းသဵင်ႈဝႃႈ တေပိၵ်ႉႁပ်း ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၶေႇမႃႇၼၼ်ႇတႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽူႈၼင်ႈလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ၸုပ်ႈ 37 လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸဝ်ႈ ႁဝ်းၶဝ်တီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇၸွမ်းၵၼ်ၼမ်ၼႃႇ၊ ရေႃးၵႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ် သေတႃႉ ပေႃးပဵၼ်မႃး မၼ်းတေၽႄႈငၢႆႈ ယႃႈယႃတႃႇယူတ်းယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး တႃႇလုမ်းလႃးၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇသင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ။ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈယူႇၵေႃႈလႆႈ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈလႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပီ 2020 ၼႆႉ မုၼ်ၸၢင်း တင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပိတၵၢတ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင် တင်းမူတ်း မီး 424 တူၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း လႄႈ တေၵိုတ်းဝႆႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ် ၵျွင်းမၼ်းၵေႃႈလႆႈ။

Image: သင်ၶၸဝ်ႈၵဵင်းတုင် / ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈၶူး ၶေႇမႃႇၼၼ်ႇတႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတႄႉ ပႆႇ ၸီႉသင်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူးၵိင်ႇၽႄတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတီႈလႂ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးၸိုင် ယူႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႂႃႇယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး သင်ႇဢိုတ်းဝႆႉသေတႃႉ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တႄႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ယူႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ။ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်တႄႉ သင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉလႄႈ  သင်ဝႃႈ သင်ၶႃႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ပွၵ်ႇႁိူၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႇသႃၶဝ်ႈၸဝ်ႈတေလူႉဢမ်ႇလူႉ ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတူၵ်ႇပႃး။

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းဝႃႈ – တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ၵဵင်းတုင် တႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း။ တိုၵ်ႉသွၼ်ဝႆႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ သင်ၶၸဝ်ႈဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇ ဝၢင်းၵျွင်း ႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၵူၺ်း။ ပေႃးတေပွႆႇမိူဝ်းႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ယူႇၵႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်း ႁွင်ႇ၊ ၸၢၼ်း၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ပၢင်သၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးလႄႈ ပေႃးမိူဝ်းယဝ်ႉ သမ်ႉတေမိူဝ်းပၼ် တၢင်းမႆႈၸႂ်ဢူႈမႄႈၶဝ် ထႅင်ႈလႄႈ ပွႆႇၶဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၵျွင်းဝႆႉ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတၢင်းလႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇပိၵ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၸဝ်ႈၶူး ၺၢၼ်ႇ ၼဝရ (ထမ်ႇမၸရိယ) B.A M.A ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Image: သင်ၶၸဝ်ႈၵဵင်းတုင် / ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ၵဵင်းတုင်

တီႈၵျွင်းၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ ပႆႇပိၵ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်တိူၵ်ႉသွၼ် လိၵ်ႈ ဝႆႉ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးလၢႆလၢႆၵျွင်းယူႇ ယင်းပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉယူႇ တေပိၵ်ႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ မီးၵူႈဝဵင်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး၊ သင်ႇၶႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်တီႈ ဝိႁၢရ် ပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ပီၼႆႉမီး 400 တူၼ်ပၢႆၼႆႉ လႆႈဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ။

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႆႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 14 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းႁူင်းယႃႇ 4 ၵေႃႉ ၵိုတ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ။ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသမ်ႉ 10734 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 2862 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 226 ၵေႃႉ။ ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉတႄႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးၸမ် 3.5 လၢၼ်ႉ၊ တၢႆ လၢၼ်ႉပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း