Saturday, June 22, 2024

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသွင်တပ်ႉသိုၵ်းတူၵ်ႇၾၢင်ႉဝႃႈ ယႃႇယူင်းၵူၺ်ယိူဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၶလိပ်ႊဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်း SSPP လၢတ်ႈၼႃႈသိုၵ်း ၽွင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ပီ 2018 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ၶိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ် သႄႇယူင်း ပူင်းၸႃႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တင်းသွင်တပ်ႉ သိုၵ်းလၢတ်ႈ။

Photo from VDO clip on facebook: ၽွင်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ SSPP ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၶလိပ်ႊ Video မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2018

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ ၸူဝ်ႈၸႃႈၽွင်းၶၢဝ်းၵၢင်လိူၼ် သႅမ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မီးၶလိပ်ႊငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (Video) ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်း တပ်ႉၼႂ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵၢဝ်ႇႁႃသႄႉသွမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃး ၼိူဝ် Social Media ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတႄႇပိုၼ်ၽႄႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸႂ် ႁႂ်ႈတႆးလီၵၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်သႄႇယူင်းပူင်းၸႃႉ ၽိတ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ၶလိပ်ႊဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊဢၼ်ၼႆႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဝႃႈတင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈယႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တႆး ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ထႅင်ႈၵူၺ်း။ ဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊဢၼ်ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2018 ၊ ၽွင်းဢၼ်တၢင်း RCSS လႄႈ SSPP လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸိူဝ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ငႃးသိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ ၺႃးၸုမ်း RCSS ပႂ်ႉယိုဝ်း ၸွမ်းတၢင်းယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃးႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်တပ်ႉမၼ်း တီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇယီႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ တပ်ႉၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ တေဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ ၽွင်းၼၼ်ႉ” –  ဝႃႈၼႆ။

ဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊဢၼ်ၼႆႉ မီးၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ၶဝ် ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉသ် သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် YouTube ၵေႃႈမီး။ မီးတူင်ႇဝူင်းတႆးလၢႆလၢႆၵေႃႉသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ/ သျႄႊထႅင်ႈ၊ မီးလၢႆၵေႃႉလၢႆၵူၼ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ပွင်ႉထႃႉၼႄးလႃႇ ၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉၵၼ်။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶလိပ်ႊ ဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈယူႇ၊ ဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈၵႂၢမ်း လူဝ်ႇလၢတ်ႈ သင်၊ ပေႃးလၢတ်ႈၵေႃႈမၼ်းတေယၢဝ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ၵွင်ယုၵ်းယၵ်းၵဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၶူၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ပိူၼ်ႈၶူၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸွမ်းသင်  – ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉၸိုဝ်ႈ ၽူႈၼမ်းတင်းသွင်တပ်ႉ ႁႂ်ႈလီၵၼ်၊ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶႃႇၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ယူႇၵႄႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်၊ ႁူဝ်ပီ 2020 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 17 (ႁူဝ်ပီၼႆႉၵေႃႈ) ယင်းၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈ တူဝ်တႅၼ်း သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းသွင်တပ်ႉပေႃးထိုင်တီႈလႆႈယိုဝ်းၵၼ် မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ သူၼ်းသႄႇမႄႇၶႂၢၵ်ႈ၊ ထိုင်တီႈ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇယိုဝ်း ၵၼ်တၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ သင်ၶႃႇၸဝ်ႈလႆႈယၢပ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်။ ပေႃးမီး ၵူၼ်း ၸိူင်ႉ ၼၼ်ဢွၵ်ႇၼမ်ႉငႃႉမၼ်းမႃးထႅင်ႈ သျႄးသူင်ႇတေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ၸႂ်ပႅင်းၸင်းၵၼ် ၸၢင်ႈပေႃႇ မႃးၶိုၼ်းသေၸၢင်ႈယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃထႅင်ႈ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တေလႆႈယၢပ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ” –  ၼႆ မႆႈၸႂ်သေ တူၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း