Sunday, May 19, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉတီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် 3 ၵေႃႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉ တီႈတပ်ႉလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း ႁိမ်းတိၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉသေ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇယၢင်။

Image: RCSS ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸွမ်းႁိမ်းတိၼ် တပ်ႉလွႆတွၼ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးထုပ်ႉၼၼ်ႉ (1) လုင်းၵႃႇ တီႉၵ ဢႃႇယု 58 ပီ ၊ (2) ၸၢႆးၼူၺ်ႇ ဢႃႇယု 30 ပီ လႄႈ ၸၢႆးၼေႇမိင်ႇတ ဢႃႇယု 30 ပီ  ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆ ပေႃႉထုပ်ႉ ႁူဝ်တႅၵ်ႇ၊ တူဝ်ၸမ်ႉ၊ လိူတ်ႈလွၵ်ႈ ပေႃးဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၺႃးပေႃႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၶဝ် ႁူဝ်ပေႃးတႅၵ်ႇ ပေႃးလိူတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် တင်း 3 ၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ။  ၶဝ်ၵႂႃႇတူၺ်းဝူဝ်းၶဝ် ႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ။  ပေႃးလႆႈႁွင်ႉ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်ၵႂႃႇလၢတ်ႈ၊ တုၵ်းယွၼ်းဢဝ် ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်း။ ဢမ်ႇထိုင် သၢႆၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

Image: RCSS ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ

ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႄႉဝႃႈ ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA လွမ်ငွႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ တပ်ႉၶဝ် လႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉထၢမ်၊ သမ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇပေႃႉၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသိုပ်ႇၶႆႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ၶႃႈ ၶဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မၢပ်ႈၼႄးၵူၺ်းဢေႃႈ တူၺ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူႉ ၸႅင်ႈလီယူႇ ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလွႆတွၼ်း တပ်ႉ ၶ လယ 294 တင်း ၶမယ 575  ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုလ်းလႄႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်တႄႉတႄႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မီးသင်မႃး တိူင်ႇပၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးလႆႈ ၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ပဵၼ်လႆႈၾၢႆႇလႂ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၸွႆႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉၸိူဝ်းသေ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ။

Image: RCSS ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဝႃႈ – “ပေႃးမႃးတူၺ်း RCSS ၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵူဝ်ၽႂ်၊ ဢမ်ႇ သႂၢင်းၵိၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၊ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃး သမ်ႉမႃးၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ပေႉၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇလီပဵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းဢေႃႈ” – ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉလွႆတွၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပၵ်းယူႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊ ၿိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ထိုင်တီႈ RCSS ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်၊ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပုတ်ႈ ပၵ်းယူႇမႃးတေႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း၊ ယႃႉႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ/သႅင်ႇ သေ ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း