Monday, May 20, 2024

မိူင်းမၢဝ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေတႃႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ

Must read

ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း (ႁူၺ်ႈလီႈ/သူၺ်ႇလီႇ) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆး တႂ်ႈၶူင်း ၾင်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢိုတ်းဝဵင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း သေတႃႉ လႅၼ်လိၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉယူႇ။

Photo: ၸုမ်းထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ/ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ဝၼ်းတီႈ 21/9/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဝၼ်းတီႈ 15/9/2020 မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 287,000 ၵေႃႉပၢႆ ၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သေၵေႃႉထႅင်ႈလႄႈ တႄႇ မိူဝ်ႈဝႃး 21/9/2020 ၼႆႉမႃး ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း တီႈမိူင်းမၢဝ်းတႄႉ ပိုတ်ႇ Lock down ယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၼူၾႆးၶဝ်ယူႇ။ တီႈၶူဝ်မိူင်းမၢဝ်း – ၸေႊၵဝ်ႇၵၢႆႇၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ႁၢၼ်ႉ KTV ၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶႄႇ၊ ႁၢၼ်ႉပႃး၊ ႁၢၼ်ႉၼူတ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၼမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉတႄႉ ပႆႇပိုတ်ႇ– ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈ 2 လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း မိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းမၢဝ်း/ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉလႄႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ်ၶႃသေ ယူတ်းယႃဝႆႉ။ ယွၼ်ႉၶႃႈသွင်ၵေႃႉသေ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၸပ်းလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း/ဝၢၼ်ႈ/ႁိူၼ်း ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢွၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ Lockdown ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း။

ၸၢႆးသႅင် ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႈမိူင်းမၢဝ်း – ၸေႊၵဝ်ႇ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈဝဵင်းပႆႇၶဝ်ႈလႆႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈပႆႇပၼ်ဢွၵ်ႇ။ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပႆႇလူတ်းယွမ်းသင် ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆၵေႃႈပႆႇပဵၼ်၊ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈ ဢိင်ဢဝ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇမႃးၶၢႆ။ မၢၵ်ႇၶိူဝ်ႈသူမ်ႈ 1 ၸွႆႉ 1,200 ၼၼ်ႉ  ၶိုၼ်ႈထိုင် 3,000 ပျႃး။ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶၢႆယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၶူဝ်းတၢင်ႇမဵဝ်းၵေႃႈယၢပ်ႇဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸဵမ်ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ တႃႈႁိူဝ်း၊ ႁူဝ်ႉၽၵ်းတူ ဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်း ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ပႆႇပိုတ်ႇ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း19 မၢၼ်ႈ၊ မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၊ ၶူဝ်းဢၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး ၵေႃႈ ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵေႃႈလူတ်းယွမ်း၊ ၼိုင်ႈဝၼ်း ပၼ်တေႃႉ 6 လမ်းၵူၺ်းလႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ယႂ်ႇ တၢင်းမိူင်းထႆးသေ ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမူတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁႃသိုဝ်ႉ ႁႃၶၢႆ ၵေႃႈယၢပ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းယူႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈပွင်ႉၶၢင်းၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း