Wednesday, July 17, 2024

ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သၢပ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ထတ်းႁၼ်တီႈမိူင်းမၢဝ်း 2 ၵေႃႉ ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်မိူင်းၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၾၢႆႇမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။  

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/9/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵႆႉၵႂႃႇပႆ လၵ်ႉၶဝ်ႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈႁႃၵၼ်၊ တႃႈႁိူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇ ၼမ်ႉမၢဝ်း – ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း သေ ဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇသိုၵ်း၊ သူင်ႇပလိၵ်ႈ၊ သိုၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ပၵ်းပႂ်ႉ ၼႅၼ်ႈၼႃ၊ ၽၵ်းတူလူင် မၢၼ်ႈဝဵင်း – ၸေႊၵဝ်ႇ တႄႉ ပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃး ယူႇ ။  

- Subscription -

ၸၢႆးမျၢတ်ႈဢွင်ႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ႁူဝ်ႉ လဵၵ်းမႃးႁႄႉ ဝႆႉ မူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ မႃးပႂ်ႉၼမ်ၵျႃႉဢေႃႈ။ တၢင်းမၢင်ႁူး၊ မၢင်သဵၼ်ႈၵေႃႈ  ဢဝ် ၵႃးမႃးၶုတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ႁွင်ႈပႅတ်ႈ။ တီႈၵဝ်ႈၵူတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်သၢႆးမႃးထွၵ်ႇ ႁႄႉပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈႁဵဝ်း  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈၽၵ်းတူမိူင်းႁေႃၶမ်းလူင် (ၼၢၼ်းတေႃႇၵဵတ်ႉ) မူႇၸေႊလႄႈ ၸေႊၵဝ်ႇ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် April ပူၼ်ႉမႃး

ႁူးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃးသေ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ။ ဝၢႆးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ႁႃၵၼ် ၶႅၼ်းဝႆႉၼၵ်းၼႃ။

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊဝႃႈ – “ တၢင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇ ပေႃးမီးလွင်ႈလၵ်ႇလၢႆးသင်။ ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးလိူဝ် ၵဝ်ႇတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၸဵမ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်း ၶဝ်ၽိူမ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ် မႃးပႂ်ႉလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇသူင်ႇၸူးၵၼ် တီႈၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းမၢဝ်းလႄႈ မိူင်းၶွၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇၼႆႉသေ ၸဵမ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶိုၼ်ႈၶၼ်ၵၼ်မႃးၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသွႆႈၶမ်းႁိူင်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼိုင်ႈႁူဝ် 500 ပျႃးၵူၺ်း။ ဝၢႆးသေ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼိုင်ႈႁူဝ် ၶိုၼ်ႈၽႅဝ် 1,500 ပျႃးဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ဢၼ် မႃးၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇၺွပ်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆၸူးၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်း ၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေ လုၵ်ႉတၢင်းႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းမိူင်းမၢဝ်း- ၸေႊၵဝ်ႇ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မႃး ႁႃၵၼ်၊ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ သီႇလႅၼ်ၶႅၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တႄႇ မႃးတီႈ မိူင်းၶႄႇ ၊ ၽွင်းလၢမ်းၽႄႈမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ဢမ်ႇပိၵ်ႉဢမ်ႇဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ။ မိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 8 မိုၼ်ႇပၢႆ လူႉတၢႆ 3 ႁဵင်ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 4 ႁဵင်ပၢႆ လူႉတၢႆ 60 ယဝ်ႉယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 500 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း