Thursday, July 25, 2024

ထႆးႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းမိူင်းထႆး

Must read

ထႆးၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၶဝ်ႈလၢမ်းၽႄႈမိူင်းထႆးလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး တေႃႉ/သူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 ၶဝ်ႈမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။


Photo:by MGR Online ပၢင်ၵုမ်ထႆးတင်းမၢၼ်ႈ တီႈမႄႈသၢႆ မိူဝ်ႈ 14/09/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/09/2020 ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႈ တင်း ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ) မီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈမီး ဢူးၶျၢၼ်းမျေႉၸေႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ။ ၾၢႆႇထႆး မီးၸၢႆးပရႃႇသူင် လႃႉဢွၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ ၵမ်းပွၵ်ႈ 2 ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇသေ တၢင်းၾၢႆႇထႆး တူၵ်ႇလၢတ်ႈၶိူဝ်း လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ တီႈႁူင်းၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ၼႂ်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး၊ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ဝႃႈထႆးၶဝ်ၼႆႉ ၵူဝ်လိူဝ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းၵေႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၾင်ႇ။ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၼႄႉၼွၼ်း၊ တၢင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတေယၢပ်ႇ တၢင်းထႆးၵေႃႈတေယၢပ်ႇ။ မိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပေႃးဝႃႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးတႄႉတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢဝ်တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ- ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးလူင် မိူၼ်ၼင်ႇတေႃႉတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း(ၸိူဝ်ႉၾႆး)၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႇသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ်တၢင်းၾင်ႇထႆး ၶဝ်ၸူးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတေဢမ်ႇလႆႈယူႇပူၼ်ႉ 7 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ႁၢမ်ႈယူႇႁႅမ်းၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ရူတ်ႉတူႈ 200 လမ်းပၢႆ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ႈ ၾင်ႇထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ/ ဢၼုၺၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။


Photo:by MGR Online ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတင်းမၢၼ်ႈ ထၢႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တီႈပၢင်ၵုမ်

ရူတ်ႉတူႈၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးမီးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၼမ်ၵႃႈႁိုဝ် ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်း။ သင်ဝႃႈပဵၼ် 200 လမ်းၵေႃႈ ရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်မၢႆပၢႆႉၶွင်ထႆးမူတ်းၵူၺ်းၶႃႈ၊ ၶွင်မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ၶွင်မၢၼ်ႈၼႆႉထႆးၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၶဝ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁႅင်းၼႅၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉပၼ် ရူတ်ႉၵႃးတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းဢမ်ႇၶၢႆလႆႈ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်မႃးၶၢမ်ႈတၢင်းၼႆႉမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ” ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ လၢတ်ႈၼႄပႃးၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈထႆးလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢူးၶျၢၼ်းမျေႉၸေႃး လၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ မီးၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ပႃးၸဵမ်တင်း ၵူၼ်း၊ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပိူင် ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်လီငၢမ်း။ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈတေႃႉတၢင်ႇသိၼ်ၵႃႉ ၼႂ်းႁူင်းၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) တၢင်းမိူင်းထႆး၊ သမ်ႉႁႂ်ႈမႃးႁပ်ႉတေႃႉတၢင်ႇဢဝ် ႁိမ်းလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ၵၢၼ်ၼမ်ၵၢၼ်ၼၵ်းမႃး။ လွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇၶွင်ထႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ” -ၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇထႆးဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း-ၼႆသေ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃးလူင် တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ တၢင်းၾင်ႇထႆး ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သွင်ၾၢႆႇဢမ်ႇတူၵ်းလူင်း ၵၼ်လႆႈသေ လိုၼ်းသုတ်းႁၼ်လီလႆႈၸႂ်ဝႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ တၢင်ႇထိုင်ပႃႈၼိူဝ်ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၸင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း/ သဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈႁူဝ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်မၢၼ်ႈ-ထႆးသေတႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ သဵင်တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၾၢႆႇဝႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈႁၼ်ဝႃႈ ပေႃးဝႃႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ်မႃး တႄႉတႄႉ မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇမီးသင်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ထႆးပိၵ်ႉဢိုတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်၊ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇသင်ၵေႃႈ တေတေႃႉဢဝ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းသူင်ႇမႃးၵူၺ်း- ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (16/09/2020) မီးၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3,770 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 39 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 2,765 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်းယဝ်ႉ 832 ၵေႃႉ။

တၢင်းမိူင်းထႆးသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 3490 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 3316 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 58 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းမႂ်ႇမီး 10 ၵေႃႉ။ မိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၵူၼ်းၸပ်းမႂ်ႇ 134 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပုၼ်ႈၶိုၼ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉထႆး ၵႂႃႇလႄႈ ၾၢႆႇမိူင်းထႆး ၵူဝ်တၢင်းပဵꧣ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လႄႈ ၶိုင်လၢႆးႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၵူႈလၢႆးလၢႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း