ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းမၢဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း Lockdown ဝႆႉ

0
202

တီႈမိူင်းမၢဝ်း (သူၺ်ႇလီႇ) ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပိၵ်ႉႁပ်းမိူင်း Lockdown ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-တႆးၵေႃႈ ၶႄႇထႅမ်ႁႅင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Chan Myae ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဢိုတ်းႁႅတ်ႈလႅၼ်လိၼ်

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2020 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၾင်ႇမိူင်းမၢဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။

ၵူဝ်ႇၶျၢၼ်းမျေႉ ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းမၢဝ်း (သူၺ်ႇလီႇ) ဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ  ၶဝ်ဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးၵူၼ်းဢၼ်မီးတီႈမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း  တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – 2 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း။ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းလႄႈတမ်းႁႅင်းသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ။

ၵူဝ်ႇၶျၢၼ်းမျေႉလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇႁၢမ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်။ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလႄႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈႁႃၵၼ်။ ၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇႁိမ်းၵၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁႃၵၼ်။ တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ၵုမ်းလႆႈလီတႄႉၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇယၢၼ်ႇၼၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူတႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃး။ ၽေးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉလီၵူဝ်လိူဝ်ၽေးၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ –   “ယၢမ်းလဵဝ်ပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်းသေ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းယူႇ။  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိုဝ်း Mask ၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈသႂ်ႇ ႁႅင်း ။မိူင်းႁဝ်းလီယိူင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။” -ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19   –     29 သႅၼ်ပၢႆ လႄႈ တၢႆမီး   9 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသမ်ႉ တင်ႈဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉသ်မႃးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး 2000 ပၢႆ။ တင်းမူတ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 3502 ၵေႃႉ  ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉမိူင်းတႆးပႃး   9 ၵေႃႉ။ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ  35 ၵေႃႉ။

တင်ႈတႄႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်  ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ- မၢၼ်ႈ။ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ။ ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE