Saturday, June 22, 2024

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ တပ်ႉလႅၼ်ၼႃႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း တင်းသၢမ်ၾၢႆႇတူၵ်းလူင်းထွၼ်

Must read

ပိုၼ်ႉတီႈတပ်ႉယၢမ်းလႅၼ်ၼႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 (ၵဵင်းတုင်) လွႆၵေႃႇဝၼ်း RCSS/SSA ဢၼ်သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းဝႃႉUWSA ၽိုတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းသၢမ်ၽၢႆႇတူၵ်းလူင်း ထွႆထွၼ်ၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼိမ်ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ။

Photo Credit to Owners

တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တပ်ႉၵွင်၊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢမ်ႇယွမ်းႁႃႈ တပ်ႉၵွင် ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၸီႉသင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ -“ပေႃး RCSS/SSA ဢမ်ႇယူႇ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈယူႇ ႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်တီႈ လႅၼ်လိၼ်ႁၢမ်းၵူၼ်း No Men’s Land ” ၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် သၢမ်ၾၢႆႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ် ႁဵတ်းၸွမ်း လႄႈ ငဝ်းလၢႆး ယဝ်ႉယႃႇ လီၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“သုမ်ႉယၢမ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဢၼ်ထွၼ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ၊ ၽွင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁၢဝ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လူင်ႁဝ်း ၵေႃႈမီးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ သမ်ႉၸမ်ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသဵင်ႈၵွင်ႈတႅၵ်ႇ၊ တူၵ်း လူင်းၵၼ်ဝႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႆလႄႈ ငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ယဝ်ႉၶႃႈ” – ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ယူႇၼႃႈ သိုၵ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

“ႁဝ်းတၢင်း ၶူဝ်းလၢႆးၼႆႉလီၵၼ်ဢိူဝ်ႉ ၊ ဢမ်ႇသုၵ်းသၵ်ႉသင် မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ သၢင်ႇၸုမ်ႈ ၵူၼ်းႁဝ်း ၵႂႃႇဢုပ်ႇတၢင်း လုမ်း ဢႃႇၸီႇဢႅတ်ႉဢႅတ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်းယူႇ ႁဝ်းတင်း ၶူဝ်းလၢႆးၼႆႉလီၵၼ်ယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ” – ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းဝႃႉ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်း 171 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉပၢင်သၢင်း သူင်ႇ ၸၢႆးသၢင်ႇၸုမ်ႈ (ႁွင်ႉ) ၶုၼ်ၸုမ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင် ၽူႈၼင်ႈလုမ်း RCSS/SSA တႃႈၶီႈလဵၵ်း သေ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးလွႆၵေႃႇဝၼ်း လႄႈ ပၼ်ႁႃသွင်တပ်ႉ ႁႂ်ႈထွႆထွၼ် ပၵ်းသဝ်းယူႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းဝႃႉ တင်း သိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈၸႂ်ၵၼ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၼႄးၵၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ထွႆတပ်ႉပၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုလ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တၢင်ႇမႃးၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်း ယူႇတီႈ ပၢင်သဝ်းလွႆလမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပၵ်းတီႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉပၢင်ၵႂၢႆး ယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပီႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ တီႈလိၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉပၢင်ၵႂၢႆး ၾၢႆႇတူၵ်း ၼမ်ႉပၢင်ၵႂၢႆး ပဵၼ်တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၽုၵ်ႉသွမ်ႈႁႃၵိၼ်မႃးၵူႈပီဢေႃႈ ၊ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ” –   ဝႃႈၼႆ ။

တပ်ႉလႅၼ်ၼႃႈ လွႆလမ် တီႈႁိမ်းဝူဝ်ႇပၢင်းၵႂၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်သုမ်ႇဢွၼ်ႇ ၶႅၼ်ႈလႅၼ်ၼႃႈ တီႈၼိုင်ႈ၊ မိူၼ်ပဵၼ်တီႈ လႅၼ်ႁူဝ်ႉ ၶႅၼ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽုၵ်ႇသွမ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ယူႇတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ၶလယ 212 ၊ ၶမယ 334 ၊ ၶမယ 571 ၊ ၶလယ 49 ၊ ၶမယ 527 လႄႈ ၶမယ 519 ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၽွင်ႈ/ၵိုတ်းၽွင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း တင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး တေႃႇၼႃႈတင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆး။ တပ်ႉဝႃႉ UWSA တႄႉ ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်း 775 ၽူႈၵွၼ်း ပဵၼ် ယၢင်ႇၵေႃႇၵျူင်း တႂ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 171 ဢၼ် ဝူၺ်ႇသႅဝ်ယိင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း