Saturday, July 20, 2024

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇ Mask ႁၢမ်ႈၵႂႃႇ/ပႆ – ၺႃးတၢမ်ႇၸႂ်ႉသိုဝ်ႉသႂ်ႇ

Must read

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ၼမ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆ ၸႄႈဝဵင်း ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သင်ၽႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၸိုင် ပၼ်တၢမ်ႇႁႂ်ႈသိုဝ်ႉသႂ်ႇ ၵမ်းလဵဝ် ၊ တႃႇ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to IPRD : ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝင်းၵဵင်းတုင် ပႂ်ႉၵၢင်တၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸႅၵ်ႇပၼ်ၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇ Mask

တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇလႄႈ မိူင်းယၢင်း ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ယူတ်းယႃ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ သင်ၽႂ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးလႄႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်း သူပ်း ၸိုင်ပၼ်တၢမ်ႇႁႂ်ႈသိုဝ်ႉသႂ်ႇ ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ဝႃႈ – “ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယေးၸိုင် ၸႂ်ႉသိုဝ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇၵမ်းလဵဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်ၸႂ်ႉသႂ်ႇၵၼ်ၵူႈၵေႃႉမႃးၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၸိုင် ပၼ် တၢမ်ႇၸႂ်ႉသိုဝ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈဢေႇသုတ်း 10 ဢၼ် တေႃႇ 20 ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo IPRD Mong-Hsat– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပႂ်ႉၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ပတ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇတိုဝ်း Mask

လုင်းၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈမိူင်းသၢတ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇ ပေႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းပဵင်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵႃးၶွၵ်ႈမႃးၵိုတ်းဝႆႉ  ၽႂ်ဢမ်ႇ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇမႃး တီႉသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၵႃးၶွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇ Mask ၸိုင် ၸႂ်ႉသိုဝ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ 10 ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် 20 ဢၼ်။ ဢၼ်ႁဝ်းသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ပၼ်ႁဝ်း ၶိုင်ႈၼိုင် ၶဝ်တေဢဝ်ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၼႆ ပၼ်တၢမ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်လီၸွမ်းဢေႃႈ လွင်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈလူး– ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 3 ၵေႃႉသေ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး ၵၼ် မိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းလႃး – မိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ။

လုင်းၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းယၢင်းတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၶႃႈ တင်ႈတႄႇ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉမႃးသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးတေဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇလႂ် မႃးလႂ်ၼႆ တေလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင် ၵႃးမၢၼ်ႇလူင်ႇႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း – တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈ 2 ၼႆႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ တၢင်ႇလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢၼ်တင်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းတေႃႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပႂ်ႉထတ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ 7 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 4 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉလႄႈ ႁူင်းယႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 2 ၵေႃႉ – ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီး 2,009 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 1,442 ၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်း 553 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း