ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ်တင်းၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈသိုဝ်လိုဝ်း မိူင်းယၢင်း မီး 130 ပၢႆ

0
511

ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈ သိုဝ်လိုဝ်း မိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 – 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်း 138 ၵေႃႉလႄႈယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးၶဝ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Ah Ba– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၼမ်ႉလၢႆး ၵူၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႃႉၸူဝ်းတႅတ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ –  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈဢၼ်လႆႈယူႇၸမ်ႁူပ်ႉထူပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်ၼႆႉ မီး 138 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်မႃးၸွမ်းၵၼ်၊ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈယူႇၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၵူၼ်း 138 ၵေႃႉၼၼ်ႉလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၼမ်ႉလၢႆး  79 ၵေႃႉသေ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတီႈတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၵၵ်းတူဝ်ၶဝ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ် ဢၼ်ပႆႇလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးၵေႃႈ တေသိုပ်ႇဢဝ်သေ သူင်ႇထတ်းထႅင်ႈၶႃႈ – တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႃႉၸူဝ်းတႅတ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 3 ၵေႃႉတီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃးတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 သေ ႁွတ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ဢေႃႊၷတ်ႉသ် ပူၼ်ႉမႃး။

ၸၢႆးသႅင်တုမ်ႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပေႃးဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်းၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်တိုဝ်း Mask ။ ဢွၼ်ၵၼ်သုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်း။ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီယူႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇႁႅင်းပဵင်းမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ ႁူႉလွၵ်းလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉလႄႈ။ – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Ah Ba– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၼမ်ႉလၢႆး ၵူၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းပၢၵ်ႇၽႂ်မၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်တီႈမိူင်းယၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ။ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃး  ႁႂ်ႈမႃးၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်ၵမ်းလဵဝ်။    လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃး ၵေႃႈလီ ၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်းၵူၺ်းသေ မႃးၵေႃႈလီတေလႆႈၵၵ်းတူဝ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶိုင်ဝႆႉပၼ်- ဝႃႈၼႆ။ 

တီႈႁူင်းယႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ။ မီးတီႈ ႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  1 ၵေႃႉ၊ တီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ) ၊ တီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် 3 ၵေႃႉ (ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ) ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 8/9/2020 မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 92 ၵေႃႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 1610 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ