Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸူဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈပၢႆႈ ၵူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း SSPP/SSA

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ မၢင်ႁိူၼ်း ပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ငိူင်ႉၶၢႆႉ ပၢႆႈယၢၼ် ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း/ ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၶၢဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP/SSA

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇ မုင်ႈၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင် ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပွတ်းဢိူင်ႇ – မိူင်းၵၢဝ်၊ ၸေႈႁီႈ၊ ႁူဝ်မၢင်း၊ မိူင်းႁႃႉ၊ မိူင်းႁႅင်း  တင်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇ တဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇမုင်ႈၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတိုၼ်းတႅၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸူဝ်း ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။  

- Subscription -

မေႃယႃ ၸၢႆးၸိင်ႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ တၢင်း ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႄး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ၸွမ်း ႁိူၼ်းပီႈ ၼွင်ႉ ပွတ်းမိူင်းၵၢဝ်ႇ – တၢင်းယၢၼ်း။ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးတူၺ်းၼႆ လွင်ႈ ၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႅပ်ႈလွတ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ၊ ငဝ်းလၢႆး ၼႆႉ ယင်းမႆႈၸႂ်ပႃးတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ  – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃး တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းၼႆႉ မီးတပ်ႉဢၼ်ပၵ်းသဝ်းယူႇတႃႇသေႇ သေဢမ်ႇၵႃး ငႃးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးထႅမ်မႂ်ႇ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) မၢႆ 22 ၊ တႂ်ႈတပ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 12 ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ။  ၼပ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်ၼၼ်ႉ သုတ်ႉၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉ ဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈလွႆၸေးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈ ႁဝ်းၶႃႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉလႄႈ ပေႃးၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတိုၼ်းတႅၵ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းမုင်ႈၸူးလွႆၸေး တပ်ႉပၢင်သဝ်းပၢႆႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼွင်လူင်၊ ပၢင်မွင် လႄႈ ပေႃးသွင်တီႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇ လၢႆတီႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး တူင်ႉၼိုင်တၢင်းပွတ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ  ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းပိုၼ်ႉ တီႈ၊  ပဵၼ်သိုၵ်းတၢင်ႇတီႈမႃးၼမ် လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ၵၼ်ဢေႃႈ။  သင်ဝႃႈ တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်မွင် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈယႂ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၸုမ်းလူင် တပ်မ 22 ဢၼ်ပၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼႆႉ တပ်ႉၵွင် ၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်း ၵမ် မီး 10 တပ်ႉၵွင်  – တပ်ႉၵွင် ၶမယ 201 (ပၵ်း-ၽႃဢၢင်ႇ) ၊ ၶမယ 202 (ပၵ်းတွင်ႇၵလေး) ၊ တပ်ႉၵွင် ၶမယ 203  , ၶမယ 204 တင်း ၶမယ 205 သမ်ႉ ပၵ်းတီႈ မျႅင်ႇၵလေး၊ ၶမယ 206 ပၵ်းတီႈ ဢိၼ်းသျႄႇ၊ 207 ပၵ်းတီႈ တဵင်ႇၸယႅတ်ႉ၊ 208 ပၵ်းတီႈ ၵျၢႆႉမယေႃး၊ 209 ပၵ်းတီႈ ၵမႃႇဝႅတ်ႉ၊ 210 ပၵ်းတီႈ ၵျွၵ်ႉတလူင်း။

ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 12  ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ သမ်ႉ မီးတပ်ႉၵွင် ၶလယ 97 ၊  230 ၊ 231 ပၵ်းတီႈၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ၊ တပ်ႉ ၶမယ 545 ၊ 546 ပၵ်းတီႈ ၵျူံတူဝ်း – ၵေႃႉၵရဵတ်ႉ၊ တပ်ႉ ၶမယ 547 ၊ 548 ၊ 549 သမ်ႉ ပၵ်းတီႈ ၼပူး – ၵေႃႉၵရဵတ်ႉ – တပ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပွတ်းတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃး တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽူႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵမ်ၼမ်တိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းယႂ်ႇလူင်” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း