Friday, July 19, 2024

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးၽႂ်ဢမ်ႇၶတ်း တေယိုတ်းလိၼ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ

Must read

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပူင်ၸူး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း 2-3 ဢိူင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉဝၼ်းတီႈ 15/8/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ႁဵင် ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း တၢင်ႇယွၼ်းၸႂ်ႉတီႈလိၼ်ဝႆႉ။

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၊ လိၵ်ႈၼၼ်ႉထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/8/2020 ။ပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/8/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း၊ သင်ဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ်ၶတ်းၵေႃႈ တေယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (9 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ၊ 12 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၸေႈ) – 1000 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼၼ်ႉ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ATTITUDE & HONESTY CO.Ltd  တင်း NAMPAN DEVELOPEMENT & INVESTMENT Co.Ltd ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇႁုင်လမ် (တူၼ်ႈမၼ်းယႂ်း)၊ ပၢၼ်းၼီႇ (တူၼ်ႈၵုင်ႈလႅင်) တင်း တႃႇႁဵတ်းသူၼ် လဵင်ႉဝူဝ်း။

- Subscription -

ႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၸေႈ လုင်းၸၢႆးတိင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းၵေးသီးၶဝ်မႃး ၸႂ်ႉႁဝ်း ၶႃႈ လူင်းလၢႆမိုဝ်း၊ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ယင်းဢမ်ႇလူင်း ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်း၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးတီႈ လိၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တိုၼ်းတေသၢၼ်ၶတ်း ယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတေၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇပဵၼ်တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ တီႈလိၼ်လဵင်ႉဝူဝ်းၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၼၼ်ႉတႄႉ – ၶွမ်ႊပၼီႊ ATTITUDE & HONESTY  CO.Ltd  ယွၼ်းတႃႇ 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ဢူးယေႃႇၽႃလီ ႁွင်ႉ ၸၢႆးသၢမ် ၶွမ်ႊပၼီႊ  NAMPAN DEVELOPEMENT & INVESTMENT Co.Ltd ယွၼ်းဢဝ် 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သုၼ်ႇတူဝ် ၼၢင်းသႅင်ၼုမ်ႇ (မၢႆၾၢင်လႃႈသဵဝ်ႈ)  50 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းလုၼ်ႇ (မၢႆၾၢင်တူၼ်ႈတီး) 350 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ဢူးထုၼ်းၺူဝ်ႇ (မၢႆၾၢင်လတႃႇ/တႃႈၵုင်ႈ) 50 ဢေႊၶိူဝ်း – ဝႃႈၼႆ။

This image has an empty alt attribute; its file name is Sangkha-and-villagers-meeting-at-Kesi-1.jpg
Photo Credit to Sai San Main – သင်ၶ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸေႈ လွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉလွင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊမႃးယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈလိၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸေႈ

ဝၼ်းတီႈ 5/8/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၸေႈ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ 21 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 468 ၵေႃႉ တင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သြႃႇၸဝ်ႈ ႁူဝ်ၵျွင်း 8 လင်၊ သင်ၶၸဝ်ႈ 17 တူၼ် တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 468 ၵေႃႉ၊ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵွၼ်း ဢိူင်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၸေႈ – ၾၢႆႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် တိုၼ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ႈယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈဝႃႈ “တီႈလိၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ် တၢင်ႇယွၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ၶႃႈ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းၼႆၵေႃႈ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်လႆႈ။ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈတႄႉ တေသၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊယဝ်ႉလႄႈ တႃႇၶွမ်ႊ ပၼီႊ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸုၵ်းတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းသေ သၢၼ်ၶတ်းၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ် ၼႃႈလိၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်လႄႈ သင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ပၼ်ၸိုင် ၸၢင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇငၢႆႈလူမ်ယူႇၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မုင်ႈမွင်း ၼင်ႇၼႆ။

“ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်လိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင်ၼႆဝႃႇ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၽုၵ်ႇၵိၼ်ၼႂ်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ သၽေႃးတြႃးသူၼ်ႁႆႈၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉသေၽုၵ်ႇ ဢေႃႈ။ ပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းလူင် တၢင်းဝၢၼ်ႈႁႆး တေၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈႁဝ်းၶႃႈယူႇ – ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၶတ်းၸႂ် ၵပ်းတေႃႇၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၵွင်ႉသၢႆလႆႈ။

ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်တႄႉဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မီးထၢၼ်ႇႁိၼ်( ထၢၼ်ႇၾႆးငိူၵ်ႈ)၊ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ယိုၼ်ႈယွၼ်း တႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ တႃႇလဵင်ႉဝူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈၵူၺ်း။ ပိူင်လူင်ပဵၼ်တႃႇၶုတ်းဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပေႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိုင် ပိုၼ်ႉတီႈ လိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး တေလႅဝ်၊ ၼမ်ႉႁူး/ၼမ်ႉ ႁွင်ႈတေလူႉ တေၵွႆ ၊ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်မူႇၸုမ်း၊ ၵၢၼ်ၵိၼ် ၵၢၼ်လူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း တေႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း