သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ လမ်းသွၵ်ႈၸွမ်းလင်သိုၵ်းတႆးပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်းႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇ RCSS လႆႈၾၢင်ႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 25/6/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ သၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇပဵၼ်တီႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတူင်ႉၵႂႃႇမႃးယူႇ ပဵၼ်တီႈ၊ ႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉၵေႃႈ ပႆႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႂ်ႈပေႃးယဵၼ်ၼိမ် ဝႆႉ ၼႆၵေႃႈပႆႇၸႂ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးလႆႈၾၢင်ႉသတိဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 20 ပွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း လူႉတၢႆထင်တီႈၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉလႄႈ ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သူၼ်းဢီးတႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ယူႇ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းတႆး SSPP ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢုင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းသီႇပေႃႉၼႆႉတႄႉ ယဵၼ် ဝႆႉယူႇ။ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းမူတ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႆႉၵေႃႈလႆႈၾၢင်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ၊ ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE