Saturday, December 3, 2022

ဢမေႊရိၵၼ်ႊတင်းၶႄႇ ပိုဝ်းၶူၼ်ငီႇၶဵဝ်ႈတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း

Must read

ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊတင်းၶႄႇ သွမ်ႈတိုၵ်း ႁိုဝ် ၾိုၵ်းသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်၊ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶတ်းတႃႉတေႃႇၵၼ်။

ဝႅပ်ႊသၢႆႊ South China Morning Post ၶွင်ႁွင်ႊၵွင်ႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းပုတ်ႉ ထိုင်ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ (01-05/7/2020) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈသွမ်ႈတိုၵ်းႁိမ်း ၵုၼ်ၽႃႊရႃႊသဵလ်ႊ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇတႂ်ႈ/ၸၢၼ်းဝႆႉ။ ၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 4 တပ်ႉႁိူဝ်းဢမေႊရိၵၼ် ဢၼ်မီးႁိူဝ်းတၢင်ႇၶိူင်ႈဝိၼ် 2 လမ်း USS RONALD REAGAN တင်းႁိူဝ်း USS MINITZ ၵေႃႈမႃးသွမ်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်သွမ်ႈတိုၵ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပၢင်ယႂ်ႇသုတ်း ၶွင် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၼႂ်းႁွပ်ႈလၢႆပီပူၼ်ႉမႃး- ၼႆယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မႃးသွမ်ႈတိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉလဵဝ်ၵၼ် သမ်ႉမႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း လဵဝ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထိုဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသူႈမီးသူႈပဵၼ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸဝ်ႉ လီႉၵျဵၼ်ႉ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇတႂ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမၼ်ႈၼိမ်လီယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊၼႆႉ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းမႃးသွမ်ႈတိုၵ်းယႂ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇသမ်ႇမႅၼ်မႅၼ်းႁႅၼ်ႇ ၼႄလွင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း၊ တိုၼ်းမီးၸႂ်ယိူင်းဢၢၼ်းမႃးသၢင်ႈလွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၸတ်ႉငၢၵ်ႈၵၼ် မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇတႂ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်သိုၵ်းၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၽူႈၵုမ်းၵွၼ်းတပ်ႉႁိူဝ်း USS RONALD REAGAN တႄႉတွပ်ႇလၢတ်ႈ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼႃႈသွမ်ႈတိုၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ- ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႄမဵတ်ႇမၢႆတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ ဢမေႊရိၵႃႊ တိုၼ်းတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီ ႁိမ်းႁွမ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ၊ ၵၢၼ်သွမ်ႈတိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဢၼ်ၶႄႇ သွမ်ႈတိုၵ်း၊ ပဵၼ်ၵၢၼ် တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဢၼ်ၶႄႇ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းလူလၢႆပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉႁိူဝ်းသေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉ တႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႊသၢႆႊ ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၾိၼိၵ်ႉသ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ဢၼ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊ သူင်ႇႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇၶိူင်ႈဝိၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၸၢၼ်းလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၼႆႉ ၶႄႇတိုၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတုမ်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်းတႃႇသေႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်ၶွင်ၶႄႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႅၼ်လိၼ် ဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ် လႄႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢၼ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊ သူင်ႇတပ်ႉႁိူဝ်းမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႄႇတိုၼ်းဢမ်ႇယုပ်းၽၢၼ်ႈ ယၢၼ်ႈၵူဝ်သင်လႃးလႃး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၼႆႉ တိုၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇၸတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၼႆႉလႆႈငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း-ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၽေးတၢင်ႇၸၢတ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶႄႇလႆႈသွမ်ႈတိုၵ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ဢၼ်ယိုဝ်းမႅၼ်ႈၶိုဝ်းယမ်၊ ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ယိုဝ်းလုၵ်ႉၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်လူင်းၸူးႁိူဝ်း ပႃးၸဵမ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ယိုဝ်းလိုင်ႈ သႂ်ႇႁိူဝ်းၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလီငၢမ်း၊ လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈလႅပ်ႈတေသွမ်ႈတိုၵ်းထႅင်ႈယူႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး LINE TODAY

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း