လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သင်ႇပူတ်းထွၼ် လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၵူႈဝဵင်း

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈသင်ႇ ႁုပ်ႈထွၼ်ႈၶိုၼ်း ဝႆႉ သဵင်ႈသဵင်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – U Tin Maung Thein/ လၢၼ်ႇ – ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 ၼႆႉမႃး ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း လိူဝ်သေ တီႈ ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် 5 တီႈ လႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ တေႁုပ်ႈယိုတ်း ပူတ်းထွၼ် ၶိုၼ်းသဵင်ႈသဵင်ႈ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းထုၼ်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵိုတ်းတီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ၵဵတ်ႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူၺ်း။ လိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် 5 တီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉမႃး ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီတႄႉ ပိၵ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈ တူၼ်ႈတီး 4 တီႈၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉတင်း 4 တီႈၶႃႈယဝ်ႉ” ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵတ်ႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပႆႇပိၵ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်ႊသူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းယူႉ၊ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မေႊ 2020 တွၼ်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE