သွင်ၾၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉသေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း

ဝၼ်းတီႈ 10/5/2020 တေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၾၢႆႇလဵဝ် – ၵူၺ်းၵႃႈတင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းၶိူဝ်းယႂ်း။

Photo by – TNLA/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:55 မူင်း ထိုင် 09:15 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၼိမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသႃသေ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸူး ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁပ်ႉတိုၵ်း သေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႃႈ – “ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ တဢၢင်းလႄႈ ရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 31 ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပေႃးတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၼႆသေ ယိုၼ်းမိုဝ်းဝႆႉတၢင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2020 ဝႃႈ ၼွၵ်ႈသေ ပိုၼ်ႉတီႈမီးၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မိူင်းရၶႅင်ႇ တင်းမိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ တေႃႇလိူၼ် ဢေႃးၵသ်ႉသဵင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး သမ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇယင်ႉ တင်ႈတႄႇ ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝူင်ႈၵၢင် ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 10 ပၢႆ ပႃးၸၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်၊ ၵႃးသိုၵ်းလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်း႞ၵေႃႈၺႃးၽဝ်ပႃး ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆး NCA ၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ထိုင် 10 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 65 လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF 1007 (ၸုမ်းၵျပီးၵွႆႇ) ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇ တပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈၵိဝ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢိူင်ႇၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE