Thursday, February 9, 2023

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၶိုင်ပွင်ၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

Must read

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ ။

Photo by – မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ / လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/4/2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်း ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉမႃး မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈၸွႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ)၊ ရယွင်းလႄႈ ပထုမ်းထႃးၼီး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ/လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ/ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး

ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ မၢႆ 2 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ/ ၵုင်းထဵပ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸွႆႈတီႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ဢၼ်တူၵ်းၵိၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇမီးၵိၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈတင်း ပထုမ်းထႃးၼီးတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸွႆႈၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 34 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈတႃႇ 5 ဝတ်ႉ 32 တူၼ်လႄႈ တီႈရယွင်းသမ်ႉ 42 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ – ရယွင်း/ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈရယွင်း ၸိုင်ႈထႆး

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2020 ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ပီႈ ၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်းပွင်ႇလႅင်းမႃး တင်းမူတ်းမီး 700 ပၢႆယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေပိုတ်ႇႁပ်ႉတေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၸွႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပွင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆမႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 2,792 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 47 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 1,928 ၵေႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း