ပႃႇတီႇတႆးလႅင်တေဢုပ်ႇတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

0
166

တႃႇပႃႇတီႇတႆးလႅင်သွင်ဢၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ် သေ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to The Voice of Shan-Ni -ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈတႆးလႅင်ႁွင်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/2/2020

ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 သင်ၶၸဝ်ႈတႆးလႅင်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင်ပၼ်လႄႈ ၸင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈဝႃႈတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်။

ဢူးၸၢမ်ႇပေႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈၸုမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ သင်ဝႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈယၢမ်းလဵဝ်သေတႃႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈၶဝ်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉယဝ်ႉ တႃႇတေတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ၊တႃႇလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵင်းၼင်ႇၶႃႈလႆႈႁူႉတႄႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းမူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈလူး ” ဝႃႈၼႆ။

တႃႇပႃႇတီႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၾၢႆႇၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ  တေႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတေမီးၵူၼ်းယူႇၵႄႈထႅင်ႈ ၼိုင်ႈၾၢႆႇတေလိူၵ်ႈမႃးၵူၼ်းယုမ်ႇၸႂ် 5 ၵေႃႉ။

တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉၵူၺ်း။ တေႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ်၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆးလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် လႄႈပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2019 လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈတႆးလႅင် ယူႇၵႄႈၶိုင်ပွင်ပၼ်တႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃလႆႈၸႂ်ၵၼ်ပိူင်မၼ်းၵူၺ်း။ တႃႇတေလူင်းမိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တႄႉ ယင်းပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈ ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႅင်လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႅင်တႄႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်တႃႇပႃႇတီႇတႆလႅင် 2 ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈလဵဝ်ၵၼ်။

ၶေႃႈမုၼ်း – The Voice of Shan-Ni

 


eastern_breeze
SHARE