ၾူၼ်လူင်လႄႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

0
98

ၸၢႆးၸွမ်သႅင် သူင်ႇၶၢဝ်ႇ – ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – Mai Kaung Saing/ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၸွမ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈလူႉသုမ်း ပႆႇလႆႈႁူႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း ၵွၼ်ႈယႂ်ႇတူၵ်းၼမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႉတႄႉၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် သူၼ်မၢၵ်ႇသူၼ်တႅင်၊ သူၼ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈ၊ တူဝ်သတ်းၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ၼႆႉ တူၵ်းလၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ပႃးၸဵမ်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈ တီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပီ 2020 တႄႇလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃး ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉလႄႈ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်၊ ၵုင်းပႅၼ်ႈ၊ ၵုင်းသႃႇ ပွၵ်ႉ 1 တင်း ပွၵ်ႉ 2 ။ လင်ႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇမီး 167 လင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၸဝ်ႈပၢႆးသၢႆႊၶဝ်ဝႃႈ“ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉထိူၼ်ႇပႃႇဢေႇၵႂႃႇ။ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေး” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉႁၢင် ပီ 2019 တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈမိူင်းဢေႃးသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ Australia ၺႃးၾႆးမႆႈပႃႇ သေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ တူဝ်သတ်းမူၺ်ႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 500 လၢၼ်ႉတူဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 1,800 မုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢေႃးသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ Australia ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ်ႁႅင်းတီႈသုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃးၼႂ်းပိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE