ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽဝ်တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းယူႇ

0
63

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽဝ် တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်တေႃႈလဵဝ် ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ႁဵတ်း။

Photo by – ၵူၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉပွင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 24/2/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃး ၾႆး ၽဝ်တၢႆဝႆႉ ၼႂ်းႁႆႈ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽဝ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈၼိုင်ႈ တႄႉ မႆႈၵႂႃႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်။

ၸၢႆးထူၺ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း။ ဢႃယု တိုၵ်ႉ လဵၵ်ႉယူႇ။ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်မၼ်းၼၢင်းယူႇ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၽဝ်ႇ/ တဝ်ႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်း ယိင်းႁႃႉ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးႁႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၽဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၼမ်ႉပွင်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၶဝ်ၺႃးၽဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈ ဢမ်ႇသူႈၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ။ သင် ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈၸိုင် လုၵ်ႈလၢၼ်ၽႂ်ႁၢႆၼႆ တိုၼ်းႁူႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈၽႂ်ႁၢႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၾႆးၽဝ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ယူႇတီႈလႂ်လႄႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆတင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။


eastern_breeze
SHARE