ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ

0
174

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵွင်းမူးလွႆလၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇထီး။

Photo by – တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်း SSPP

ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်း ပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ၵွင်းမူးလွႆလၢၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSPP ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ပွႆးလူႇတၢၼ်း တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ပၢင်ႇၾႃႉတင်း လုၵ်ႈလၢင်းလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်ႇထီး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼမ်တႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

“ၵွင်းမူးၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ထုင်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်း ၼႃႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႇထၢတ်ႈလူႇတၢၼ်းၶႃႈဢေႃႈ” ၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSPP သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by – တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်း SSPP

ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵွင်းမူးလွႆလၢၼ်းၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸဝ်ႈဢိၵ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်း ထုင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်ႇထီးတင်းၼမ်လၢႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း ၼိုင်ႈႁဵင် ဝႃႈၼႆ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ – တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE