ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်တေလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ၶတ်းႁႅင်း

0
73
ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလၢႆး
Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလၢႆး

ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ယႃႇပႆႇဝႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇႁူႉပႆႇမေႃဢၢၼ်ႇ မေႃတႅမ်ႈ လိၵ်ႈတႆးၵူၺ်း တေႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်း မေႃဢၢၼ်ႇ မေႃတႅမ်ႈ ယင်းဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းတႅမ်ႈ ဢမ်ႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတႅမ်ႈ ဢဝ်တၢင်းဝႆးသေ ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈမႃးလိၵ်ႈသင်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇၵႂႃႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ၊ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈမႃးၵႂၢမ်းသင်ၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်းၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈ ၵေႃႉလၢတ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ် တေလႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းသင်တေႃႇမၼ်း။

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢၼ်ၼႃႈႁေႃၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢၼ်ၶၢတ်ႇႁၢမ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇ ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းၵႂႃႇၶုၵ်းဝူၼ်ႉလႆႈပုၼ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၽႃးသႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တေႁဵတ်း ႁိုဝ်ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵုမ်ႇမိုင်ႉၵၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ပၼ်ႁႃတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ပၼ်ႇတူင်ႇမိူၼ်ၵူင်းၸၢၵ်ႈၸီးဝိတ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးပၼ်ႇထူင်ႇယုင်ႈယႂ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်း လၢတ်ႈၽႃးသႃႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၼႆႉဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵူၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းထႆးၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်လႆႈၵႃႈႁိုဝ် တေႃႉတႄႉမီး လူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇၵမ်းလႂ်ၵမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း လိူဝ်သေမီးၽူႈၸိူဝ်း ၸႂ်သူင် သူၼ်ၸႂ် ၸႂ်ႁၵ်ႉဢွၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်းတွင်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၽူႈမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈဢေႇတႄႉတႄႉ။ ပၢႆသေလိူဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းဢၼ်မီးၸေႇတၼႃႇၶႂ်ႈၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇမီး လႄႈၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလိၵ်ႈတႆး ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇမႄႇၽႄႈၵႂၢင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးၵူႈၵေႃႉ ႁူႉမေႃလိၵ်ႈ တႆးလႆႈ။ လိူဝ်သေပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶတ်းၸႂ်ပိုင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇသေႁဵၼ်းႁူႉမေႃဢဝ်ႁင်းၵွႆး ၵူၺ်းလႄႈ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉဢမ်ႇလီဢၢမ်း။

ၶွၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈလၢႆးႁူဝ်ပီ ႁူဝ်လိူၼ်ႁူဝ်ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈသႂ်ႇပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်လႆႈတီႈလၢႆယွမ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၶွၼ်ႇငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ႁူမ်ႈတင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းဢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်ၸုမ်းလႂ်ဢဝ်မႃးၽႄၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၸွႆႈၶိုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင်သိင်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။ ၵူႈၸုမ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၸွႆႈၶိုၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ။

ၸဵမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇလီမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဝႃႈပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႂ်ၵေႃႈဝႃႈ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵူဝ်ႁႄယူႇၵူႈၸုမ်း။ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်?။

မိူင်းပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵေႃႈ ဢဝ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉမႃးပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မႃးၸွႆႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ။ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶၢတ်ႇႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်း။ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇပူၵ်းပွင်ၼႂ်းၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၵူၼ်းၽႂ်ၵူၼ်းမၼ်းၵူၺ်း ပႃးတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မီးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်း ႁိုဝ် မၢင်ၵေႃႉ ၵေႃႉမီးႁူဝ်ၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇၸိုၼ်ႈသႂ် လႄႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ
ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵမ်ႈဢေႇၵူၺ်းလႄႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈတင်းႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး။

တႃႇႁႂ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တူဝ်ႈၸွတ်ႇႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးလႆႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉတၵ်းထုၵ်ႇလႆႈၸွႆႈၵၼ် တၢင်းသူပ်း တူဝ် ႁူဝ်ၸႂ် ငိုၼ်းၶမ်း လႄႈၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလူးၵွၼ်ႇ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးယူႇၼၼ်ႉ လိူဝ်သေဢဝ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇမုၵ်ႉတႃႇၸုမ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ ယင်းထုၵ်ႇလႆႈႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၽႃးသႃတႆးႁဝ်းၽွင်ႈယူႇ။ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးမီးမႃးပၢၼ်ယဝ်ႉပၢၼ်သေတႃႉ မီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇသင် ပေႃးလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၽႃးသႃႁဝ်းမူၺ်ႉဝၢႆးၸဵပ်းႁၢႆ ႁဝ်းတေၸႂ်ႉၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈသင်။

ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈၼွမ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းၸိူဝ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃးၽႄၸွႆႈပၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးသူၼ်ႇၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၶဝ် တေၸၢင်ႈလႆႈမီးႁႅင်းငိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈယူႇယူင်းၶူင်းၼၢၼ်းယိုင်ႈယိုၼ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းလႂ်ၶဝ်ႈၸမ်လၢတ်ႈလႆႈၵူၺ်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၵေႃႈ တၵ်းထုၵ်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵၼ် ၼမ်လႄႈဢေႇ ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႄႈၼိုင်ႈႁူဝ်ပီလႂ်ၵႃႈႁိုဝ်။

မိူဝ်ႈၸွႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉထိုင်ပီၵေႃႈၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းဝႃႈ လႆႈလွင်ႈဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ သင်ဝႃႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းလႂ် ႁဵတ်း ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈၸီႉၸမ်ႈတၵ်ႉၽိတ်းတၵ်ႉထုၵ်ႇယူႇ။ ပေႃးၼၼ်ၸင်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းလႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁတ်းမႃးႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းလဵၼ်ႈႁဵတ်းလေႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႂ်ဢမ်ႇဝဵင်းလႂ်ၵေႃႈ တေၶႅင်ၵႅၼ်ႇႁႅင်းၵွၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၽႃးသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လီၶႅမ်ႉတိူဝ်းတွၼ်းလႆႈ။

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 16, April 2019


eastern_breeze
SHARE