ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ

0
54

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ UNIENGERGY မႃးႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉမႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

Photo by – ၵူၼ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ/ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉမႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်းၶတ်း တီႈၼမ်ႉမႃႉ (မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်မႆႉႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ UNIENGERGY ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတႃႇမႃးသူၼ်း ႁူၺ်းတႃႇၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပီး ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ယႃႇပေမႃးထူပ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ႁဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ ထူပ်း သူလႄႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢုပ်ႇလွင်ႈၼႆႉၸွမ်းသူ။ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသူသၢင်ႈၾၢႆ။ ႁဝ်းၶႂ်ႈယူႇၵတ်းၵတ်း ယဵၼ်ယဵၼ်ႁင်းၵူၺ်း ႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉမႃႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ“ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/10/2019 ၼၼ်ႉ ဢူးမျိၼ်ႉၸေႃႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးႁူပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 10/10/2019 ၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တေလူင်းမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈ တႃႇ မိူဝ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွင်ႈတေသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၶဝ်ပႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပႃး ၸဵမ်ၽူႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇၶဝ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶႂ်ႈႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by- ၵူၼ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ/ မႄႈၼမ်ႉမႃႉ (မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တင်ႈတႄႇပီ 2017 ၼႆႉမႃးၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႃလၢႆးတၢင်းၶဝ်ႈႁႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉမႃႉလႄႈ ၼမ်ႉပွင်ႈ မႃးၶွႆႈၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မႃးလၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉသမ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢူးမျိၼ်ႉၸေႃႇ ႁႃတၢင်းၽႅၼ် ၵၢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသေ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၾၢႆမႃး သၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ တေ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ မီးၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ မိူၼ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ် တီႈဢၼ်ၸုမ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင် တေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁဵင်ပၢႆလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈတၢႆ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE