ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၼိူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉသတိသေၶိုင်ပွင်

0
45

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတုမ်ႉယွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ/ ဝႆႉသတိ ယႂ်ႇ ၼမ်သေ ၶိုင်ပွင်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) PPST ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

Photo by – SHAN/ ႁူဝ်ပဝ်ႈ PPST ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 – 12/10/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ “ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼမ်လႄႈဢေႇ ၸၢင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢဝ်တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ်သေ ဝႆႉၼၵ်း ၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပီ 2020 ၼႆႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ႉထၢၼ်တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻႊရႄႊ၊ ထုၵ်ႇလီမၵ်းမၼ်ႈတမ်းဝၢင်းၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

“ ၼႂ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ တေႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၽႅၼ်တၢင်း 7 ၸၼ်ႉ” ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2019

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း၊ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈထိုင်ၶိုၼ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႂ်းပီ 2020 ။ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်း NCA-S – EAO ႁႂ်ႈလႆႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း NCA-S – EAO လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းယူႊရူပ်ႊ၊ လွင်ႈတႃႇ ၸတ်းပၢင် NCA တဵမ် 4 ပီ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆလွင်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း PPST ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 10 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်း ပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်း ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈ တုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉ တိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


eastern_breeze
SHARE